РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

  • В.В. Вострікова
Ключові слова: активні методи навчання, профільне навчання, комунікативна компетенція старшокласників, спілкування

Анотація

Стаття присвячується використанню активних методів навчання комунікативної
компетенції старшокласників багатопрофільного ліцею на уроках іноземної мови.

Посилання

1. Бордакова О.М. Вивчення іноземних мов як основа міжкультурної комунікації /
Бордакова О.М. // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 47. – Херсон:
Видавництво ХДУ, 2008. – С.94-98.
2. Веніг Н.М. Формування мовленнєвої компетенції старшокласників. Автореф. дис. ... канд.
пед. наук : 13.00.02 / Н.М. Веніг; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2001. –16 с.
3. Годлевська А.І. Формування мовленнєвого компонента комунікативності майбутнього
вчителя у структурі позанавчальної діяльності: Дис. канд. пед. наук: 13.00.02 /
Годлевська А.І. – К., 1998. –217 с.
4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання /
Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К.:
Ленвіт 2003. – 273с.
5. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке /
Зимняя И.А. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с.
6. Концепція профільного навчання в старшій школі // Освіта України. – 2003. – №88. – 25
листопада. – С.4-5.
7. Мельник В.В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації // В.В. Мельник. –
Управління школою. – 2006. – №13. – С.15-34.
8. Ніколаєва С.Ю. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов /
Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П., Бражник Н.О. – К.: Ленвіт, 1996–88с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
119-123
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ