СУТНІСТЬ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • Ю.П. Федоренко
Ключові слова: читання, технічна і смислова сторона читання, читацькі інтереси, молодший школяр

Анотація

У статті проаналізовано сутність читацької діяльності, котра є базовою під час
навчання молодших школярів, а саме: визначено поняття "читання", описано з точки зору
мовленнєвої діяльності структурні рівні; предметний зміст; структурні компоненти цього
феномена; схарактеризовано читацький інтерес, його загальні риси, наявність інтересу у
школярів у практиці навчання.

Посилання

1. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М. : МПСИ, 2001. –
432 с.
2. Копчук А. М. Виховання читацьких інтересів учнів / А. М. Копчук– К. : Т-во "Знання" УРСР,
1985 – 48 с.
3. Кузьменко-Наумова О. Д. Смысловое восприятие знаковой информации в процессе чтения
/ О. Д. Кузьменко-Наумова. – Куйбышев : КГПИ, 1980. – 79 с.
4. Леонтьев А. А. Язык, речь и речевая деятельность в общей и педагогической психологии
/ А. А. Леонтьев. – М : МПСИ, 2001. – 447 с.
5. Навчання і виховання учнів 3 класу : [методичний посібник для вчителів / упор.:
О. Я. Савченко]. – К. : Видавництво "Початкова школа", 2004. – 512 с.
6. Петровський А. В. Проблема развития личности с позиции социальной психологии
/ А. В. Петровский // Вопросы психологии – 1984. – № 4. – С. 41-48.
7. Сахаров В. Ф. Работа с читателями / В. Ф. Сахаров. – М. : Книга, 1981. – 296 с.
8. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / [уклад. В. І. Волович, В. І. Тарасенко,
М. В. Захарченко та ін. ; під заг. ред. В. І. Воловича]. – К. : Укр. центр духовн. культури, 1998.
– 736 с.
9. Умнов Б. П. Проблема читательского интереса в социально-психологической теории
/ Б. П. Умнов // Журналист, пресса, читатель. – М. : Изд. ЛГУ, 1969. – С. 82 – 95
10. Чуланова Г. В. Чтение как творческий процесс [Электронный ресурс] / Г. Чуланова
// Горизонты образования. – 2011. – № 3 (33). – С. 138 – 142. – Режим доступа : nbuv.gov.ua
11. Шелехова Г. Формування вмінь читати на уроках української мови / Г. Шелехова
// Українська мова і література в школі. – 1990. – № 4. –С. 4–8.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
147-152
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ