ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ

  • О.В. Гончар
Ключові слова: моніторинг, управління, педагогічна взаємодія, студент, викладач, навчальний процес, зворотній зв’язок, діалог, корекція

Анотація

У статті проаналізовано поняття моніторингу та педагогічної взаємодії. Визначено
тлумачення освітнього моніторингу. Виявлено та схарактеризовано особливості
моніторингу педагогічної взаємодії учасників навчального процесу у вищій школі. Кінцевою
метою освітнього моніторингу, як відносно самостійної функції управління, у межах
вищого навчального закладу визначено виявлення та оцінювання проведених педагогічних дій,
що є основою інформаційного супроводу з безперервним коригуванням педагогічної взаємодії
задля досягнення бажаного результату

Посилання

1. Бабкина Є. Мониторинг классного руководителя. / Е. Бабкина, В. Хабин. – [Online,
Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ug.ru// 00.53/pd3.htm
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие. –
М.: Высшая школа, 1991. – 207с.
222
3. Дерзкова Н. Команда: внутренний мониторинг эффективности // Директор школы. – 1996. –
№ 2 – С. 10-13.
4. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного
обучения. – М., 1990. – 117 с.
5. Монахов В.М. Аксиоматический подход к проектированию педагогических технологий //
педагогика. – 1997. – № 6. – С. 26-31.
6. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов и колледжей/ Под
ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Школьная пресса, 2002. – 512с.
7. Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С.Е. Шишов, В.А. Кальней – М. :
Пед. общество России, 1999. – 320с.
8. Яковлева Н.О. Проектирование как педагогический феномен / Н.О. Яковлева // Педагогика. –
2002. - № 6. – С.8-14.
9. ABBYY Lingvo 12. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lingvo.ru
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
218-222
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ