ЗНАЧУЩІ ОСВІТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

  • Г.О. Пономаренко
Ключові слова: компетенції, компетентнісний підхід, ключові компетенції, загальні компетенції, наочні компетенції, академічні компетенції, комунікативні компетенції, дослідницькі компетенції, організаційні компетенції, значущі освітні компетенції студента

Анотація

У статті здійснено дефінітивний аналіз значущих освітніх компетенцій студента.
Розглянуто особливості змісту навчання у вищих навчальних закладах, що орієнтується на
потреби українського суспільства й забезпечується не тільки ціннісно-смисловими,
загальнокультурними, навчально-пізнавальними, науково-інформаційними, комунікативними,
соціально-трудовими компетенціями, компетенціями саморегуляції і рефлексії та
наявністю знань, умінь і навичок, з’єднаних із соціально важливими й професійно значущими
якостями особистості, але й здатністю ефективно застосувати їх у конкретній ситуації
для ефективного розв'язання поставленого завдання.

Посилання

1. Беляев А. В. Формирование ключевых компетенций в образовательном процессе / А. В. Беляев
// Проблемы обеспечения целостности образовательного процесса: Материалы научнопрактической конференции (апрель, 2004). – Ставрополь : Издательство СГУ, 2004. – С. 27-31.
2. Беспалова Л. О. Компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників /
Л. О. Беспалова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.fs.ptu.org.ua/wps/files.get.php?id=6593.
237
3. Бобиенко О.М. Современный преподаватель высшей школы: ментор или тьютор? // Научноинформационный журнал "Вестник ТИСБИ". 2004. – №2. – С.154-161.
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. :
Ірпінь : ВТФ "Перун", 2003. – 1440 с.
5. Голубева О. Н., Суханов А. Д. Стратегия развития общего высшего образования /
О. Н. Голубева, А. Д. Суханов // Известия РАО, 2000. – №1. – С. 3-10.
6. Горденко Н. В. Формирование академических компетенций у студентов ВУЗов : автореф. дисс.
… канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. В. Горденко // Ставропольский государственный университет.
– Ставрополь, 2006. – 22 с.
7. Гречин Б. С. Формирование педагогических компетенции студентов / Б. С. Гречин // Научный
журнал : Ярославский педагогический вестник, 2010. – №1. – С. 112-115.
8. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище / Ж. Делор. – UNESCO, 1996. – 37 с.
9. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку : на материале русского языка как
иностранного / И. А. Зимняя. - М. : Рус. яз., 1989. – 221 с.
10. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Стенограмма обсуждения доклада
А. В. Хуторского в РАО // Интернет-журнал "Эйдос", 2002. – 23 апреля. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://eidos.ru/journal/2002/0423-1.htm.
11. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020р.). – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.http://osvitadnepr.com/index.php/normativno-pravova-baza/41-profesijno-tekhnichna-osvita/484-kontseptsiyarozvitku-profesijnoji-osviti-i-navchannya-v-ukrajini-2010-2020r-proekt.
12. Лебедкова Н. В. Формирование ключевых компетенций у студентов через применение ИКТ /
Н. В. Лебедкова, А. Н. Шушакова // Молодой ученый, 2012. – №4. – С. 425-427.
13. Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної
спільноти: научное издание / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті:
Світовий досвід та українські перспективи : (Бібліотека з освітньої політики): Колективна
монографія. – Київ : К.І.С, 2004. – С. 6-15.
14. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 1989. – 624 с.
15. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене.
– Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
16. Хуторский А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной
парадигмы образования / А. В. Хуторский // Народное образование, 2003. – №2. – С. 58-64.
17. Dictionary of contemporary English. 3-d editions Longman. England, 2001. – 270 р.
18. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzezland 27-
30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe
Strasburg, 1997. – Р. 27-31.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
232-238
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ