ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • О.В. Липчанко-Ковачик
Ключові слова: бакалаври-філологи, освітньо-кваліфікаційні характеристики, професійна підготовка, вчитель

Анотація

У статті порушено проблему особливостей підготовки майбутніх бакалаврів-філологів у вищих навчальних закладах України та закордоном. Визначено специфіку їх професійної діяльності, а також основні практичні функції. Автором окреслено головні кваліфікаційні вимоги до вчителя-філолога та
специфіку його підготовки у ВНЗ. Описано зарубіжний досвід процесу та особливостей підготовкивчителів-словесників.

Посилання

1. Десятов Т.М. Національні рамки кваліфікацій в країнах ЄС: порівняльний аналіз : [наук.-метод. посіб.] / Т.М. Десятов ; за ред. Н.Г. Ничкало. – К. : АртЕк,
2008. – 263 с.
2. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. – К. :
Політехника, 2003. – 200 с.
3. Зінукова Н.В. Професійно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] / Н.В. Зінукова. – Д. : ДУЕП, 2009. – 494 с.
4. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності : [навч. посіб.] / Л.О. Ковальчук. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с.
5. Крюкова Т.В. Методическая система подготовки студентов по специальности «Преподаватель перевода» в языковом вузе : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 /Т.В. Крюкова. – Москва, 2003. – 181 с.
6. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра філології. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки, 6.020303 Філологія (мова і література із зазначенням мови) / С.В. Тезікова. – Київ, 2009. – 66 с.
7. Сластенин В.А. Профессионализм педагога: акмеологический аспект / В.А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2002. – №4. – С. 6–9.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
81-85
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ