ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ

  • Ф. С. Ільясова
Ключові слова: експеримент, програмне забезпечення, методика навчання, планування, організація, гіпотеза, дослідження

Анотація

Стаття присвячена принципам планування та організації педагогічного
експерименту, який би якісно і кількісно показав необхідність уведення запропонованої
методичної системи у вузи для підготовки фахівців у галузі розробки складних програмних
систем.

Посилання

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогического процесса: в вопросах и ответах/
Ю. К. Бабанский. – [2-е изд.]. – К.: Радянська школа, 1983. – 287 с.
2. Балл Г. О. Формування готовності до професійної праці у контексті гуманізації освіти/
Г. О. Балл, П. С. Перепелиця// Психологічні аспекти гуманізації освіти: книга для вчителя. –
[за ред. Г. О. Балла]. – К. – Рівне, 1996. – с. 58-67
3. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критерия качества усвоения знаний
/ В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 66–67.
4. Брауде Э. Технология разработки программного обеспечения. / Э. Брауде. – СПб.: Питер,
2004. – 655 с.
5. Буч Г. UML. Классика CS. 2-е изд. / Пер. с англ.; Под общей ред. проф. С. Орлова / Г. Буч,
А. Якобсон, Дж. Рамбо. – СПб.: Питер, 2006. – 736 с.
6. Гагарина Л. Г.Технология разработки программного обеспечения /Л.Г. Гагарина,
Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул. - М.: Форум, Инфра-М, 2008. – 402 с.
7. Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції
розвитку: [монографія] / [авт. колектив; за заг. ред. проф. О.А. Дубасенюк]. – [вид. 2-е] –
Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2008. – 396 с.
8. Жалдак М.И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в
учебном процессе: дисс. на соискание уч. ст. доктора пед. наук: 13.00.02 – теория и методика
обучения (информатика) / Жалдак Мирослав Иванович. –М., 1989. – 48 с.
9. Майерс Г. Надёжность программного обеспечения / Г. Майерс. - М.: Изд. "Мир", 1980. –
359 с.
10. Морзе Н.В. В.Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних
університетах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 13.00.02 – теорія
та методика навчання інформатики / Морзе Наталія Вікторівна; Нац. пед.. ун-т ім.
М. Драгоманова. – К., 2003. – 43 с.
11. Плахотнік О. В. Наукові підходи до розвитку інновацій в освіті/ О. В. Плахотнік// Сучасні
інформаційні технології та інновації методи навчання в підготовці фахівців: методологія,
теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – К. – Вінниця, ДОВ "Вінниця", 2008. – Вип. 16. – с.
123-127.
12. Сейдаметова З.С. В. Методична система рівневої підготовки майбутніх інженерів-програмістів за
спеціальністю "Інформатика": автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : 13.00.02 –
теорія та методика навчання (інформатика) / Сейдаметова Зарема Сейдаліївна; Нац. пед.. ун-т
ім. М. Драгоманова. – К., 2007. – 39 с.
13. Сейдаметова З. С. Подготовка инженеров-программистов по специальности "Информатика"
/ З. С. Сейдаметова //. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное
издательство, 2007 – 480 с.
14. Семенова А.В. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального
моделювання (інтерактивний тренінг): [навч.-метод. посіб]/ А. В. Семенова. – Одеса, 2006. –
130 с.
15. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл. - пер. с англ. – М.:
Изд. дом Вильямс, 6-е изд., 2002. – 624 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
284-290
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ