МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • С.І. Стрілець
Ключові слова: модель, підготовка вчителів початкових класів, інноваційні засоби

Анотація

У статті стверджується, що головна задача створення моделі підготовки вчителів
початкових класів інноваційними засобами – теоретично обґрунтувати і запропонувати
практичну реалізацію концепції розвитку інноваційних технологій навчання. Визначено
мету, завдання, окреслено зміст, етапи підготовки вчителів початкової ланки освіти
інноваційними засобами. У роботі заявлено, що запропонована модель стане інструментом
досягнення високої якості вищої освіти відповідно до потреб розвитку особистості,
економіки і суспільства на основі сучасних освітніх технологій.

Посилання

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего
педагогического образования: для пед. спец. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп.
/ Абдуллина О. А. – М. : Просвещение, 1990. – 208с.
2. Закон України "Про вищу освіту" № 2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12.
3. Пометун О.І. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти
/ О. І. Пометун // Рідна школа. – 2005. – №1. – С. 65–69.
4. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента
України від 30 верес. 2009 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – 30 верес. – С. 2.
5. Про освіту (Закон України "Про освіту"). – К. : Ґенеза, 1996. – 36 с.
6. Проект Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) від 2011 р. – [Електронний ресурс].
– Режим доступу: zakon.html.
7. Рибачук А. В. Впровадження інноваційних технологій з метою інтенсифікації навчання у
вищих навчальних закладах [Текст] / А. В. Рибачук // Науковий вісник Чернівецького
університету : зб. наук. пр. / ред. кол. Г. Г. Філіпчук [та ін.]. – Чернівці, 2007. – Вип. 330 :
Педагогіка та психологія. – С. 161–166.
349
8. Робоча програма курсу "Загальні основи педагогіки" для студ. стаціонару спец. "Початкове
навчання" / Укл. Г.Г. Кіт. – Вінниця, 2005. – 57 с.
9. Робоча програма курсу "Основи наукових досліджень" для студентів стаціонару спец.
"Початкове навчання" / Укл. Г. Г. Кіт. – Вінниця, 2005. – 46 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
343-349
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ