СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ГОТОВНОСТІ МАГІСТРІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  • В.В. Ушмарова
Ключові слова: системний підхід, структура, готовність, компонент, викладання

Анотація

У статті на підставі теоретичного аналізу сутності системного підходу, здійснено
вивчення й узагальнення поглядів науковців щодо структурних компонентів готовності,
виокремлення інваріантних, варіативних і специфічних компонентів готовності, уточнення
розуміння готовності до викладання у контексті системного підходу.

Посилання

1. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход: предпосылки, проблемы,
трудности. – М.: Знание, 1969. – 48 с.
2. Брызгалова С.И. Формирование готовности учителя к педагогическому исследованию:
автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08 / Светлана Ивановна Брызгалова. – Калининград,
2004. – 44 с.
3. Васильківська Г. Генеза системного підходу в радянській педагогічній науці // Історикопедагогічний альманах. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
– Випуск 1. – 2011. – С. 4-7.
4. Вітвицька С.С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах
ступеневої освіти: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вітвицька Світлана Сергіївна ;
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. – 42 с.
5. Вершинина Н.А. Структура педагогики: Методология исследования. Монография. – СПб.:
ООО Изд-во "Лема", 2008. – 313 с.
6. Гавриш І.В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до
інноваційної професійної діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. ― Харків,
2006. ― 46 с.
367
7. Кузнецова А.Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике:
Монография. – Хабаровск: Изд-во ХК ИППК ПК, 2001.– 152 с.
8. Марков Ю.Г. Функциональный подход в современном научном познании. – Новосибирск:
Наука, 1982. – 255с.
9. Плахотнюк Н.П. Сутність, зміст та структура готовності майбутніх учителів до інноваційної
діяльності // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:
педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 5, Частина I – Донецьк, ДонНТУ, 2009. –
С. 153-159.
10. Свердлова Т.Г. Становлення системного підходу як методологічного засобу вітчизняної
педагогіки // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти:
Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного
університету – Випуск 3 (46), 2012.
11. Шамова Т. И. Педагогический анализ урока в системе внутришкольного управления /
Т. И. Шамова, Ю. А. Конаржевский; под ред. С. И. Архангельского. – М.: МГПИ
им. В. И. Ленина, 1983. – 100 с.
Опубліковано
2013-01-18
Сторінки
362-367
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ