НАВЧАЛЬНЕ КІНО У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ (НА ДОСВІДІ РАДЯНСЬКОЇ ШКОЛИ)

  • І.В. Кузьо
Ключові слова: навчальне кіно, засоби навчання, засоби наочності, картина, роздатковий матеріал, карти, схеми, таблиці, креслення, мікроскоп

Анотація

У статті автором описано досвід радянської школи щодо використання навчального
кіно у комплексі з іншими засобами навчання, у порівнянні із ними визначено переваги
кінематографу та його недоліки у конкретних навчальних ситуаціях.

Посилання

1. Мещеряков Б., Зинченко В. Внимание [Електронний ресурс]: Большой психологический
словарь. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/dict/03.php
2. Павлов И. П. Полное собрание сочинений: в 6 т. – М.: Издательство Академии Наук СССР,
1930. – Т. 3. – М.: АН СССР, 1951 – 432 с.
3. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М.: “Большая
Российская энциклопедия”, 1993. – Т. 1. – 1993. – 782 с.
4. Сычева Е. М. Учебное кино как стредство обучения в общеобразовательной школе: дис.
…канд.пед.наук / Сычева Е. М. – М., 1955. – 321 с.
5. Навчальний фільм “Інфузорія туфелька”. – Режим доступу: http://www.youtube.com/
watch?v=2OlqaTibBYA
6. Чашко Л. В. Учебное кино как средство повышения качества знаний учащихся (На
материалах уроков истории, географии и литературы в старших классах средней школы): дис.
…канд.пед.наук / Чашко Л. В. – К., 1963. – 328 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
43-47
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ