ЕЛЕКТИВНИЙ КУРС “ЛЮДИНА В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПАВУТИННІ” ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У СИСТЕМІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Н.В. Куриленко
Ключові слова: екологічна компетентність, елективні курси, профільне навчання, допрофільна підготовка

Анотація

У статті визначено зміст, мету та завдання допрофільної підготовки учнів, засоби
формування екологічної компетентності учнів у системі допрофільної підготовки.
З’ясовано особливості елективних курсів як виду навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Наведено програму елективного курсу з фізики екологічного напрямку.

Посилання

1. Власова Ю.Ю., Соколова Е.Н. Основные результаты мониторинга реализации содержания и
форм организации профильного обучения на старшей ступени профильного обучения в
субъектах Российской Федерации в 2007 году/ВласоваЮ.Ю., Соколова Е.Н. // Профильная
школа, 2008. – №1. – С.10-12.
2. Грабчак Д. В., Шарко В. Д. Застосування інформаційних технологій – необхідна умова
переходу школи на профільне навчання / Грабчак Д. В., Шарко В. Д. // Інформаційні
технології в освіті. Вип. 9. – Херсон. – Видавництво ХДУ. – 2011. – С.132-145.
3. Демина Т.В. Основные результаты мониторинга реализации содержания и форм организации
профильного обучения на старшей ступени профильного обучения в субъектах Российской
Федерации в 2007 году // Профильная школа, 2008. – №1. – С.10-12.
4. Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы / А.Н.Захлебный. – М.: Педагогика,
1981. – 184 с.
5. Зверев И.Д. Экологическое образование в школе/ Зверев И.Д. – М., Московский центр
межнационального и сравнительного образования, 1994. – 32 с.
6. Колесников Н., Єрмолаєва О.Профориентация и предпрофильная подготовка // Народное
образование, 2004. – №1. – С.97-100.
7. Концепція екологічної освіти України // Екологія і ресурси: зб. наук. праць. – 2002. – № 4. –
С.5–25.
8. Концепція профільного навчання у старшій школі Наказ МОН № 854 від 11.09.09 року.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: Загол. з екрану. –
Мова укр.
9. Кривых С.В., Панова Н.В. Психологическое сопровождение допрофильной подготовки:
учебно-методическое пособие // Кривых С.В., Панова Н.В. – СПб.: ГНУ ИОВ РАО, 2006. –
128 с.
10. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики. [Електронний ресурс].-Режим
доступу: Загол. з екрану. – Мова укр.
11. Новожилова Н., Фирсова М. Курсы по выбору: отбор содержания и технологии проведения //
Народное образование. – 2004. – №2. – С.120-129.
12. Рыженков А.П. Человек. Окружающая среда: Прил. к учеб. физики для 9 кл. / А.П.Рыженков.
– М.: Просвещение, 2001. – 94 с
13. Турдикулов Э.А., Хакимов Э. Экологическое образование учащихся при обучении физике /
Э.А.Турдикулов, Э.Хакимов //Физика в школе. – 1981. – №6. – С. 182.
14. Шарко В.Д. Екологічне виховання учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя /
В.Д. Шарко. – К.: Рад. шк., 1990. – 202с.
114
15. Шарко В.Д. Завдання вчителя в умовах переходу школи на профільне навчання./ Валентина
Дмитрівна Шарко// Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Особливості навчання природничо-математичних дисциплін у профільній школі”. Укладач:
Шарко В.Д. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.20-23.
16. Юрчук О.Л. Некоторые особенности личностного развития учащихся различных
образовательных профилей // Профильная школа, 2007. – №3. – С.16-21.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
107-114
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ