ПЛАНУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЯК УМОВИ ЇХ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

  • Н.В. Забабуріна
Ключові слова: діяльність, структура діяльності, творча діяльність

Анотація

У статті розглянуто наукові підходи до визначення структури предметної
діяльності студентів, наведено її характеристики, описано прогностичну модель
планування діяльності.

Посилання

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
2. Кан-Калик В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. – М.: НИИВШ, 1977.
– 64 с.
3. Капська А. Й. Основні закономірності моделювання виховного процесу // Нові технології
виховання: Зб. наук. статей / Відп. ред. С.В. Кириленко. – К.: ІСДС. – 1995. – С. 91-96.
4. Леонтьев А. М. Деятельность. Сознание. Личность // Изд. 2. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
5. Пидкасистый П. И., Хайдаров Ж. С. Технология игры в обучении и развитии. – М.: МПГУ,
1996. – 269 с.
6. Психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М.Г.Ярошевского. 2-е изд., исп.
и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.
7. Словник іншомовних слів. Укладачі С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. Київ: Наукова думка,
2000. – 680 с.
8. Социологический энциклопедический словарь. / Ред. Г. В. Осипов. – М.: Норма, 2000. – 481 с.
9. Творча діяльність в ускладнених умовах / За заг. ред. В. О. Моляко. – К., 2007.
10. Философский энциклопедический словарь / Под ред. С.С.Аверинцева. – 2-е изд. – М.: Сов.
энцикл., 1989. – 814 с.
11. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность / Пер. с англ.: В 2 т. Т.1. – М., 1986. – С.33.
12. Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я.Батишева. – М.: Издво Академии проф.образования, 1998. – Т. 1-3.
13. Энциклопедический словарь – М.: Советская энциклопедия, 1985. – 1600с.
14. Якунин В. А. Психология управления учебно-познавательной деятельностью студентов. – Л.:
Изд-во Ленинград. ун-та, 1986. – 44 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
138-143
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ