ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

  • У.І. Ляшенко
Ключові слова: громадянськість, позиція, громадянська позиція, особистісна взаємодія

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання
засобів особистісної взаємодії до формування громадянської позиції студентів

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості. Кн.2/ “Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні
засади”. – Київ: “Либідь”, 2003. – 320 с.
2. Гревцева Г.Я. Гражданское воспитание как фактор социализации школьников: автореф. дис.
на соискание учён. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.01 “Общая педагогика, история
педагогики и образования”/Г.Я. Гревцева. – Челябинск, 2006. – 46 с.
3. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Кандыбович С.Л. Психологический словарь-справочник. –
М.: ИД Куприянова, 2009. – 456 с.
4. Словарь-справочник по педагогике/ Авт.-сост. В.А. Мижериков; Под. общ. ред.
П.И. Пидкасистого. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 448 с.
153
5. Чельцов М.В. Формирование гражданской позиции студенческой молодёжи высшего ученого
заведения: автореф. дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.02/ Чельцов Михаил Владимирович. –
Новосибирск, 1996. – 21 с.
6. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 2004. – 640 с.
7. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. Серия “Учебники для вузов.
Специальная литература”. – Спб.: Издательство “Лань”, 1999. – 528 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
149-153
Розділ
РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ