УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ХОДІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

  • П.С. Атаманчук
  • О.М. Ніколаєв
Ключові слова: контроль, компетентність, пізнавальна діяльність, управління, фізика

Анотація

Актуальність матеріалу, який викладено у статті, зумовлена необхідністю
управління пізнавальною діяльністю в ході підготовки майбутнього вчителя фізики.
Необхідність здійснення управління навчанням зумовлена тим, що навчання є спільною
діяльністю усіх учасників навчально-виховного процесу та передбачає координацію роботи
учасників спільної навчальної діяльності – процес планування, організації, мотивації та
контролю та забезпечує досягнення навчальних цілей. У статті досліджується проблема
управління пізнавальною діяльністю студентів та можливість на цій основі цілеспрямовано
коригувати, регулювати, управляти професійними якостями майбутнього фахівця.

Посилання

1. Атаманчук П.С. Всеохопне управління якістю в результативному навчанні майбутнього
учителя фізики / Петро Сергійович Атаманчук // Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. –
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка, 2010. – Вип. 16: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів
фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – 328 с.
2. Атаманчук П.С. Інноваційні технології управління навчанням фізики / Петро Сергійович
Атаманчук – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний
університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.
3. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. –
Москва: ИКЦ “МарТ”; Ростов н/Д: издательский центр “МарТ”, 2005. – 448 с.
4. Королёв В.А. Обратная связь как система// Методы менеджмента качества. – 2005. – №8. –
С.10-14.
Рис. 4. Макет обкладинки 2- го підручника.
Рис. 3. Макет обкладинки 1-го підручника.
5. Ястребова В. Я. Управління пізнавальною діяльністю учнів старших класів загальноосвітніх
шкіл / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
13.00.01– теорія та історія педагогіки / Валентина Яківна Ястребова. – АПН України; Інститут
педагогіки. – К., 1998. – 26 с
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
164-168
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ