ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖЕВОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ “ВИЩА МАТЕМАТИКА”

  • В.Д. Шарко
  • О.М. Гудирева
  • О.О. Доброштан
Ключові слова: самостійна робота, пізнавальна самостійність, інформаційні технології, мережеві технології, електронне навчання, інформаційне середовище, системи управління навчанням

Анотація

У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито сутність
поняття “самостійна робота”, встановлено її специфіку як засобу організації самостійної
навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів; проаналізовано
досвід організації самостійної роботи курсантів з використанням МНМК “Вища
математика”.

Посилання

1. Беспалько В.П. Освіта та навчання з використанням комп’ютерів (педагогіка третього
тисячоліття) / В.П. Беспалько. – М., 2002. – 352 с.
2. Гарунов М.Г., Підкасистий П.І. Самостійна робота студентів. В. 1. / М.Г Гарунов,
П.І. Підкасистий. – М.: Знання, 1978. – 44 с.
3. Дайрі Н.Г. Про сутність самостійної роботи/ Н.Г. Дайрі//Народна освіта. – 1963. – №5. – С. 13.
4. Доброштан О.О. Використання мережевого навчально-методичного комплексу у процесі
вивчення природничо-математичних дисциплін для майбутніх судноводіїв./ О.О. Доброштан
//Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць.
Випуск X: у 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – Т. 3: Теорія та
методика навчання інформатики. – 78-83 с.
5. Єсипов Б.П. Самостійна робота учнів на уроках [Текст]: навч. посібник / Б.П. Єсипов. – М.:
Навч. пед. гіз., 1980. – 112 с.
6. Жильцова Ю.Л. Формування умінь пізнавальної самостійності у студентів економічних
спеціальностей засобами мережевих інформаційних технологій [Електронний ресурс]: Дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.08. – М.: РГБ, 2005.
7. Закон України “Про вищу освіту”. – К.: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 2002.
– 96 с.
8. Закон України “Про загальну середню освіту” // Голос України. – 1999. – № 65. – С.4-7.
198
9. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” // Офіційний вісник
України. – 1998. – №10. – С.15-17.
10. Закон України “Про освіту”. За станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України: Офіц.вид.
– К.: Парламентське вид-во, 2006. – 40 с.
11. Зимня І.А. “Основи педагогічної психології” / І.А. Зимня. – М., 1980.
12. Зимня І.А. Психологія навчання іноземним мовам у школі / І.А.Зимня. – М., 1991.
13. Зінов’єв С.І. Навчальний процес у радянській вищий школі / С.І. Зінов’єв. – М.: Вища шк.,
1968. – С. 19.
14. Зінов’єв С.І. Навчальний процес у радянській вищий школі / С.І. Зінов’єв. – М.: Вища
школа,1968. – С. 91.
15. Ільїна Т. А. Педагогіка [Текст] / Т. А Ільїна. – М.: Просвіта, 1984.
16. Казакова А. Г. Основи педагогіки вищої школи. Навчальний посібник для викладачів вузів і
слухачів інститутів підвищення кваліфікації / А. Г Казакова. – М.: ІПО Профіздат, 2000. –
124с.
17. Керівництво самоосвітою роботою школярів / За ред. Б.Ф. Райского, М.Н. Скаткіна. – М.:
Просвіта, 1983. – 127с.
18. Ковальова Г. Є. Організація самостійної роботи студентів на основі діяльнісної теорії
навчання / Г. Є. Ковальова. – СПб., 1995. – С. 3.
19. Ліхачев Б.Т. Педагогіка / Б.Т. Ліхачев – Прометей, 1992. – С. 308.
20. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта. – 2001. – №60-62.
21. Підкасистий П.І. Самостійна діяльність учнів (Дидактичний аналіз процесу та структури
творчрсті) / П.І. Підкасистий. – М.: “Педагогіка”, 1972. – 184с.
22. Підкасистий І.Ф. Педагогічні технології [Текст]: навч. посібник/ І.Ф. Прокопенко,
В.І. Євдокимов; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка. – Х.: Колегіум, 2006. – 224 с.
23. Рогозинський В. М. Азбука педагогічної праці [Текст]./ В. М. Рогозинський. – М.: Вища шк.,
1990.
24. Самостійна робота студентів у вузі / За ред. Я.Ф. Аксіна та ін. – Саратов: СГУ, 1982. – 227 с.
25. Сітаров В.А. Дидактика / В.А. Сітаров – М.: Академія, 2002. – 368 с.
26. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований / М.Н.Скаткин. – М.:
Педагогика, 1986. – 152 с.
27. Стеценко Г.В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх
учителів інформатики [Електронний ресурс]: 13.00.02 – теорія та методика навчання
(інформатика). – Киів, 2010.
28. Стрюк А. М. Проектування комбінованого навчання системного програмування бакалаврів
програмної інженерії / А. М. Стрюк// Теорія та методика навчання математики, фізики,
інформатики: збірник наукових праць. Випуск X: у 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий
відділ НМетАУ, 2012. – Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – 157-164 с.
29. Сучасний словник з педагогіки / Складав Рапацевич Є.С. – Мн.: Сучасне слово, 2001. – С. 689.
30. Шамова Т.І. Формування пізнавальної самостійності школярів: Зб. наукових праць / За ред.
Т.І.Шамової. – М.: НІІ шкіл, 1975. – 285 с.
31. Якунін В.А. Психологія учбової діяльності студентів / В.А Якунін. – М., 1994. – 168 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
189-199
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ