ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕРІАЛОМ ПІДРУЧНИКА

  • А.І. Гріца
Ключові слова: самостійна робота студентів (СРС), підручник, наукова література, текст, самостійна пізнавальна робота, професійне мовлення, спостереження над мовним матеріалом, методичні рекомендації

Анотація

У статті представлені основні положення з організації самостійної пізнавальної
діяльності студентів під час навчання фаховому мовленню. Визначені найбільш доцільні й
ефективні форми організації самостійної роботи студентів морських навчальних закладів.

Посилання

1. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / за ред. А.М. Ломаковича і
Г.В. Онкович. – К., Кременець: КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 400 с.
2. Буряк В.К. Активность и самостоятельность учащихся в познавательной деятельности /
В.К. Буряк // Педагогика. – 2007. – № 8. – 80 с.
212
3. Васенко Л.А. Фахова Українська мова: [навч. посібник] / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський,
О.М. Крилець. – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 272 с.
4. Козаков В.А. Самостоятельная работа студента и ее информационно-методическое
обеспечение: учебное пособие. – К.: Вища школа, 1990. – 112 с.
5. Мацюк З.О. Українська мова професійного спілкування: [навч. посібник] / З.О. Мацюк,
Н.І. Станкевич. – К.: Каравела, 2006 – 352 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
209-212
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ