НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

  • Н.Б. Грицай
Ключові слова: методика навчання біології, навчально-методичний комплекс, засоби навчання, професійне становлення, методична підготовка

Анотація

Запровадження міжнародних стандартів у системі вищої освіти України вимагає
підвищення якості підготовки майбутніх педагогів, перегляду змісту, форм і методів
професійної освіти. Важливим засобом професійного становлення студентів-біологів є
сучасне навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни “Методика навчання
біології”. У статті подано визначення поняття “навчально-методичний комплекс”,
проаналізовано його структуру та обґрунтовано доцільність окремих елементів НМК.

Посилання

1. Арбузова Е. Н. Учебно-методический комплекс по “Теории и методике обучения биологии” /
Е. Н. Арбузова // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. – С. 46–48.
2. Благодаренко Л. Ю. Навчально-методичні комплекси для особистісно зорієнтованого
навчання фізики [Електронний ресурс] / Л. Ю. Благодаренко, Н. Б. Бурдейна // Мій
особистісно зорієнтований урок: матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей. –
Режим доступу: http://ozonlit.org/navchalno-metodychni-kompleksy-dlya-osobystisnozorijentovanoho-navchannya-fizyky
3. Булавинцева Л. Методическая подготовка учителя биологии: Основы, концепция, система
гуманистически ориентированной методической подготовки: монография / Л. Булавинцева. –
LAP Lambert Academic Publishing, 2011. – 132 с.
4. Инструктивное письмо Министерства высшего и среднего специального образования СССР
№ 32 от 22.10.1982 года “О совершенствовании учебно-методической работы в высших
учебных заведениях” [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://petrsu.ru/Structure/EduDep/ip32_v3.rtf
5. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2.06.1993 року “Про затвердження Положення
про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93
6. Сможенкова М. С. Дидактические основы разработки учебно-методического комплекса для
профессиональной подготовки специалистов в сфере туризма: дис. … канд пед. наук: 13.00.08
/ Сможенкова Марина Сергеевна. – Сходня, 2001. – 168 c.
7. Солянкина Л. Е. Учебно-методический комплекс как средство профессионального
саморазвития студента: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Солянкина Людмила Егоровна. –
Волгоград, 1999. – 217 c.
8. Чекалева Н. В. Теоретические основы учебно-методического обеспечения процесса изучения
педагогических дисциплин в педагогическом вузе: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 / Чекалева
Надежда Викторовна. – С.-Пб., 1998. – 426 c.
9. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособие для вузов /
Д. В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
215-220
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ