ІНТЕГРОВАНІ КУРСИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МОРСЬКИХ ФАХІВЦІВ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

  • О.О. Дендеренко
Ключові слова: інтеграція, інтегровані курси, морський ВНЗ

Анотація

У статті розглядаються питання впливу інтеграції на якість підготовки морських
фахівців, наводяться результати аналізу навчального плану морського коледжу стосовно
наявності інтегрованих курсів та їх рівнів.

Посилання

1. Галузевий стандарт вищої освіти України підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0701
“Транспорт і транспортна інфраструктура” спеціальності 5.07010403 “Експлуатація суднових
енергетичних установок” кваліфікації 3141 “механік (судновий)”.
2. Гончаренко С.І. Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі /
С.І. Гончаренко, І.М. Козловська // Педагогіка і психологія. – 1997 – №2. – С.9-18.
3. Іванченко Є.А. Практика використання інтегративних процесів у професійній підготовці
майбутніх фахівців (створення інтегрованих комплексів) / Є.А. Іванченко. [Електронний
ресурс] – 18.09.2011 – точка доступу: http://www.confcontact.com.
236
4. Конвенція з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками
1995 року).
5. Мiзерний В.М. Iнститут iнтеграцiї навчання з виробництвом / Мiзерний В.М. [Електронний
ресурс] – 18.09.2011 – точка доступу: http://www.vstu.vinnica.ua.
6. Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 0701 “Транспорт і
транспортна інфраструктура” спеціальності 5.07010403 “Експлуатація суднових енергетичних
установок” кваліфікації 3141 “механік (судновий)” Морського коледжу ВНЗ “Херсонський
державний морський інститут, 2010.
7. Самойленко П.И. Развитие дидактики физики как интеграционный процесс /
П.И. Самойленко, А.В. Сергеев // Среднее профессиональное образование – 1998г. – №11-12,
1999 – №1, №2.
8. Сліпчишин Л.В. Інтегративний підхід до вивчення матеріалознавства та гуманітарних
дисциплін у вищих професійних училищах машинобудівного профілю: дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04 / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти /
Л.В. Сліпчишин. – Л., 2006. – С.206-229.
9. Сліпчишин Л.В. Інтегративний підхід до вивчення машинобудівного матеріалознавства та
гуманітарних дисциплін у ВПУ / Л.В. Сліпчишин // Педагогіка і психологія професійної
освіти. – 2006. – № 1. – С.57–65.
10. Собко Я.М. Алгоритмізація та структурування змісту інтегративних курсів у професійнотехнічній освіті / Я.М.Собко. [Електронний ресурс] – 18.09.2011 – точка доступу:
http://www.nbuv.gov.ua.
11. Собко Я.М. Теоретико-методичні основи інтегративних курсів у професійно-технічних
навчальних закладах / Я.М.Собко. [Електронний ресурс] – 01.10.2011 – точка доступу:
http://www.nbuv.gov.ua.
12. Степанюк А.В. Інтеграція природничих дисциплін у школі / А.В.Степанюк, Т.В. Гладюк //
Педагогіка і психологія.– 1996. – №1 – С.18-24.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
232-236
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ