ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АКТИВНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ

  • О.А. Копусь
Ключові слова: активні методи навчання, психологічні фактори, умови активного навчання

Анотація

У статті обґрунтовано психологічний аспект шляхів оптимізації фахової підготовки
майбутніх магістрів філології через застосування в дидактичному процесі університету
активних методів навчання

Посилання

1. Антонюк Р. І. Освітні проблеми в Україні / Р. І. Антонюк // Проблеми вищої школи: наук.-
метод. зб. / Мін-во освіти України. ІЗМН. – К., 1998. – С. 70–79.
2. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика / В. С. Безрукова. – Екатеринбург: Издво “Деловая книга”, 1996. – 344 с.
3. Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К.: МОУ. Інститут змісту і методів
виховання, 1998. – 204 с.
4. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. М. Бим-Бад. – М., 2002. –
504 с.
5. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону:
монографія / Л. М. Ващенко. – К.: Вид. об’єднання “Тираж”, 2005. – 380 с.
6. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М.:
Просвещение, 1991. – 478 с.
7. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и
експериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986.
– 240 с.
8. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. – М.: Новая школа, 1996. – 432с.
9. Зимняя И. А. Культура. Образованность. Профессионализм специалиста: (К проблеме
унифицирования требований к уровню профессиональной подготовки в структуре
государственных стандартов непрерывного образования) / И. А. Зимняя // Проблемы
качества, его нормирования и стандартов в образовании: сб. науч. ст. / Под общ. ред.
Н. А. Селезневой и В. Г. Казановича. – М., 1998. – 156 с.
10. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика /
Л. Пироженко, О. Пометун. – К., 2002. – 136 с.
11. Семиченко В. А. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний підхід? /
В. А. Семиченко // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи:
монографія; за ред. І. А. Зязюна. – К., 2000. – 284 с.
12. Семиченко В. А. Психология общения [текст]: модульный курс (лекции, практ. занятия,
задания для самостоят. работы) [для преподавателей и студентов] / В. А. Семиченко. – 2-ге
вид. – К.: Магістр-S, 1998. – 152 с.
13. Сергєєнкова О. П. Психолого-педагогічні орієнтири професійного становлення майбутнього
вчителя / О. П. Сергєєнкова // Актуальні проблеми психології; за ред. акад. С. Д. Максименка.
– К.: Главник, 2008. – [Т. Х. Ч.8.]. – С. 541–547.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
260-266
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ