ВИКОРИСТАННЯ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ У РОЗВИТКУ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Ю.А. Руденко
Ключові слова: майбутні вихователі, дошкільні навчальні заклади, увиразнення мовлення, система віршування

Анотація

Автор статті аналізує особливості віршованих творів та з’ясовує їх місце у
розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. У
статті проведено паралель між розвитком увиразнення мовлення майбутніх вихователів
дошкільних навчальних закладів та розвитком експресивного мовлення дітей дошкільного
віку.

Посилання

1. Аматьева Е.П. Методика обучения выразительности речи детей старшего дошкольного
возраста / Е.П.Аматьева // Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – Одесса, 1997. – 245 с.
2. Бухвостова С.С. Формирование выразительной речи у детей старшого дошкольного возраста /
С.С.Бухвостова // Пособие для студентов фак. дошк. восп. – М., 1976. – 58с
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества /М.М.Бахтин//. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
4. Кирста Н.Р. Методика використання поетичної спадщини Марійки Підгірянки в лексичній
роботі з дітьми ст. дош. віку /Н.Р.Кирста// Дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02. Одеса, 1997. –
185 с.
5. Кожина М.Н. О языковой и речевой экспрессии и ее экстралингвистическом обосновании/
М.Кожина//. – Ростов на Дону, 1987. С. 8-17.
6. Костенко Н.В. Українське віршування ХХ ст./Н.В.Костенко//. – К.: Освіта – 2000. – 230 с.
7. Літературознавчий словник-довідник // Літературознавча енциклопедія / Автор-укладач Юрій
Ковалів. – Т. 1. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2007. – С. 579.
8. Леонтьев А.А. Поэтический язык как способ общения искусством /А.А.Леонтьєв // Вопросы
литературы. – 1973. – № 6. – C.104-106.
9. Лейбсон В.И. Чему учат стихи?/В.И.Лейбсон// – М.: Просвещение, 1964. – 100с.
10. Сагач Г.М. Словник основних термінів та понять риторики / Г.М.Сагач//. – К.:МАУП, 2006. –
280 с.
11. Тимофеев Л.И. Венгров М.П. Краткий словарь литературоведческих терминов
/Л.И.Тимофеев, М.П.Венгеров//. – М.: Учпедгиз, 1963. – 192с.
12. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников /О.С.Ушакова// – М.: Изд-во Ин-та психотерапии,
2001. – 240с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
300-307
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ