ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Л.В. Рускуліс
Ключові слова: комунікативна компетенція, інтерактивні методи навчання, інтерактивні технології, рольова гра, ситуативне завдання, мозковий штурм, прес-метод

Анотація

Статтю присвячено аналізові інтерактивних імітаційних методів (рольова гра,
ситуативне завдання, мозковий штурм, стимуляційні ігри, метод кейсу, прес-метод), що є
ефективним чинником удосконалення комунікативної компетенції студентів-філологів.

Посилання

1. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. – К.: Ленвіт, 2001. – 256 с.
2. Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в активные методы обучения. – М.: Флинта, 1998.
– 192 с
3. Педагогика: [учеб. пос. для студ. пед. вузов и колледжей]; под ред. П. И. Пидкасистого. – М.:
Педагогическое общество России, 2000. – 638 с.
4. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред.
М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – 400 с.
5. http: // www. dilovamova. or. ua
6. http: // www. info-works. com. ua
7. http: // www. ipo. org.
8. http: // www. osvita. ua
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
307-313
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ