МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ НАВЧАННЯ

  • О. М. Семерня
Ключові слова: менеджмент фізичної освіти, управлінські впливи, опорні конспекти, електрика

Анотація

У статті описано методологічний аспект нового стандарту управління пізнанням
студентів – упровадження менеджменту фізичної освіти у вищий заклад навчання.
Проілюстровано можливості сценарію проведення уроків-узагальнення з теми електрики,
який розробляється вчителем-менеджером з метою активного занурення учнів у навчальнопізнавальний процес щодо систематизації знань про електричні явища, застосування ними
опорних конспектів з фізики, навчальних фізичних завдань світоглядного спрямування,
навіювання відношень до електричного явища через різні види дії струмів.

Посилання

1. Атаманчук П. С. Дидактичне забезпечення семінарських занять з курсу “Методика навчання
фізики” (загальні питання): навчально-методичний посібник / П. С. Атаманчук,
О. М. Семерня, Т. П. Поведа. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 392 с.
2. Бебик В. М. Менеджмент освіти глобального суспільства // Глобалізація і Болонський процес:
проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005.
3. Головатий М. Ф. Освіта України: зупинитися і оглянутися // Болонський процес: перспективи
і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: Моногр. / За
ред. В. М. Бебика. – К.: МАУП, 2004.
4. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти: Навч. посібник. – К.: МАУП,
1999.
5. Дорога Я. А. Гуманістична спрямованість менеджменту у вищих навчальних закладах //
Матеріали других Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань на тему: “Проблеми
гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти”, 21–22 травня 2004 р. – Ірпінь,
2004. – Ч.1. – С.97–99
6. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культура в Україні. – К.:
Видавничий дім “Ін Юре”, 2003.
7. http://doc-films.com/science/1601-shok-trepet-storya-elektriki-2011-hdtv.html-Історія виникнення
електрики.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
325-329
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ