ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЯК ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Ю.А. Скиба
Ключові слова: управлінська діяльність, модель підготовки, компоненти моделі, майбутні екологи

Анотація

У статті подано модель підготовки майбутніх екологів до управлінської діяльності
на засадах збалансованого розвитку. Здійснено обґрунтування основних компонентів
розробленої моделі та розкрито їх значення для майбутньої професії

Посилання

1. Атаманчук П.С. Дієвість знань як головна ознака якості освіти / П.С.Атаманчук, О.В. Бордюг
// Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 14. – С. 172-175.
2. Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: [підручник] / А.Л.Бобровський. – Суми: ВТД
“Університетська книга”, 2009.– 586 с.
3. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра
напряму підготовки 0708 “Екологія”/ Міністерство освіти і науки України.– К.: Вид. офіційне,
2003.– 90 с.
4. Дудка Г.Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів: [монографія] /
Г.Я.Дудка – К.: УБС НБУ, 2008. – 478 с.
5. Лисицький В. Комунікативна модель освітньої технології підготовки економістівпрофесіоналів /В.Лисицький, А. Камінський // Банкiвська справа. – 1999. – Т.№5. – С.42-44.
6. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем [монографія] /
А.О. Лігоцький; АПН України, ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К.: Техніка, 1997. –
209 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
330-336
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ