ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

  • Ю.М. Ткач
Ключові слова: технологізація, вища математика, сучасні технології навчання

Анотація

Актуальність теми статті зумовлена глибокими та складними процесами
реформування та оновлення освіти, навчання вищої математики зокрема. У статті
обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, розглянуто класифікацію педагогічних
технологій у вищій школі, сформульовано означення технологізації навчального процесу,
запропоновано сучасні технології навчання вищої математики, розроблено схему організації
навчального процесу з вищої математики, побудованого на технологічній основі.

Посилання

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М: Педагогика,
1989. – 192 с.
2. Ваврук Е.С. Про мотивацію та мотиви навчання математики / Е.С.Ваврук //Дидактика
математики: проблеми і дослідження. – 2005. – №24. – С. 146-153.
3. Малафіїк І. В. Дидактика: Навчальний посібник / І.В.Малафіїк. – К.: Кондор, 2009. – 406 c.
4. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного
процесса / В.М. Монахов. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с.
5. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. П 24 для студ. высш. и сред.
пед. учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов и др.; Под ред. С.Л.Смирнова. –
4-е изд., испр. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 512 с.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное
образование, 1998. – 256 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
346-350
Розділ
РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ