ПИТАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • Ю.І. Олійник
Ключові слова: інформатизація освіти, навчальне середовище, інформаційнокомунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена питанням впливу інформаційно-комунікаційних технологій на
навчальне середовище в галузі мистецької освіти та проблематиці їх застосування у якості
професійного мистецького інструменту

Посилання

1. Близнюк М. М. Формування основ інформаційної культури у студентів вищих навчальних
закладів прикладного та декоративного мистецтва: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. /
М. М. Близнюк. – К., 2001. – 20 с.
5. Комаровська О. А. Мистецька освіта / О. А. Комаровська, Л. М. Масол // Енциклопедія освіти
/ Акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 504 – 505.
2. Олійник Ю. І. Формування творчої особистості майбутніх вчителів мистецьких
спеціальностей засобами комп’ютерних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. /
Ю. І. Олійник. – Херсон, 2010. – 237 с.
3. Триндюк В. А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на якість підготовки фахівців
/ В. А. Триндюк // Вісник СЕВНТУ: зб. наук. пр. Вип. 127/2012. Серія: Педагогіка. –
Севастополь, 2012 (Теоретичні основи сучасної педагогіки і освіти).
4. Співаковський О. В. Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів /
О. В. Співаковський, Я. Б. Федорова, О. О. Глущенко та ін. – Херсон: Айлант, 2007. – 300 с.
Опубліковано
2012-11-26
Сторінки
397-401
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ