ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА

  • В.В. Осадчий
Ключові слова: дистанційна освіта, нформаційні технології, майбутній фахівець з туризмознавства, професійна підготовка, туризм, туризмознавство

Анотація

У статті охарактеризовано теоретичне і нормативне підґрунтя питання застосування дистанційних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства, обґрунтовано й підтверджено необхідність стимулювання і підтримки освіти й професійної підготовки з інформаційних
технологій для туристичної галузі; також підкреслена важливість інформатизації освіти та впровадження дистанційного навчання як засобу оптимізації освітнього процесу відповідно до європейської практики та особливостей професійної діяльності в галузі туризму.

Посилання

1. Андреев А.А. Прикладная философия открытого образования: педагогический аспект : [монография] / А.А. Андреев, В.И. Солдаткин. – М. : РИЦ «Альфа»
МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2002. – 168 с.
2. Вернидуб Р.М. Інформаційно-освітнє середовище як чинник забезпечення якості професійної підготовки педагогічних кадрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2012_2_13
3. Гаагская декларация Межпарламентской конференции по туризму (Гаага, 10-14 апреля 1989 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_904
4. Глобальный этический кодекс туризма (Сантьяго, 1 октября 1999 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/983_001
5. Гуревич Р. Формування інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу на основі інтеграції інформаційних і комунікаційних
технологій / Р. Гуревич, М. Кадемія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. –2009. – № 3. – С. 234-238.
6. Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів : [монографія] / Т.І. Коваль. – К. : Ленвіт, 2007. – 264 с.
7. Козлакова Г.О. Теоретичні і методичні основи ступеневої підготовки майбутніх фахівців з комп’ютеризованих систем у технічних університетах : дис. ...
д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Г.О. Козлакова ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2004. – 490 с. 8. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. Затверджена Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р. URL: http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=info&action=ReviewOne&id_inf=52
9. Манильская декларация по мировому туризму всемирной конференции по туризму 10 октября 1980 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_33268.html
10. Національна Доктрина розвитку освіти. Затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р.;347. – К.: Шкільний світ, 2002. – 23 с. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
11. Національна програма «Освіта. Україна ХХІ сторіччя» від 3 листопада 1993 р. N 896 Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 576 (576-96-п)
від 29.05.96. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
12. Осакская декларация тысячелетия. Принята Конференцией лидеров туризма Тысячелетия 30 сентября-1 октября 2001 года в г.Осако (Япония). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rostourunion.ru/proekty_v_rst/megdunarodnye_pravovye_akty/osakskaya_deklaraciya_tysyacheletiya.html
13. Популярні платформи онлайн-курсів (MOOC) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/abroad/higher_school/distance-learning/37601/
14. Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН 25.04.2013 № 466 [Електроннийресурс]. – Режим доступу : ttp://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/z0703-13
15. Тишевська-Шапошник О.В. Інформаційне середовище як чинник формування комунікативних стратегій розвитку туристичної діяльності / О.В. Тишевська-Шапошник // Вісник Харківської державної академії культури. – 2012. – Вип. 37. – С. 216-224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_37_24
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
105-109
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ