ВИХОВНА КОНЦЕПЦІЯ ЯНУША КОРЧАКА У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • А.М. Діденко
Ключові слова: виховна концепція, реформаторська педагогіка, освітньо-виховна система, демократичні структури освітньо-виховного середовища

Анотація

Статтю присвячено висвітленню виховної концепції відомого польського вченого Януша Корчака у контексті розвитку європейської педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розкрито основні реформаторські підходи до побудови освітньо-виховних закладів означеного періоду з урахуванням змін в економічному та суспільно-політичному житті країн Західної Європи та США. В контексті розвитку реформаторської педагогіки розглянуто модель освітньо-виховної системи Я. Корчака, основу якої стано- вить проблема взаємостосунків особистості дитини і суспільства. Віддаючи перевагу особистості дити- ни, вчений розкриває мету, завдання, форми, методи, засоби виховання дитини на засадах демократизму, свободи, творчості, що відповідатиме інтересам дитини, враховуватиме її індивідуальність. Для цього вихователям необхідно цілісно вивчати дитину, пам’ятати, що дитина – людина, як і у дорослих, у неї є минуле, сьогодення, майбутнє. Автор фокусує увагу на формах виховної роботи, які сприяють розвитку ініціативи, самостійності і активності дитини: дитячі збори; власний вибір книг для читання; розподіл і використання зароблених дітьми грошей; дитяча гра тощо. До провідних демократичних структур освіт- ньо-виховного середовища за Я. Корчаком віднесено дитячий сейм, товариський суд, загальношкільну
газету, інформаційну дошку, скриньку для запитів, нотаріальну книгу, референдум. Обґрунтовано значу- щість освітньо-виховної концепції Я. Корчака в контексті історичної ретроспективи.

Посилання

1. Корчак Я. Педагогическое наследие / Я. Корчак ; пер. с польск., сост. К.П. Чулкова. – М. : Педагогика, 1990. – 272 с.
2. Корчак Я. Избранные педагогические произведения / Я. Корчак ; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – М. : Педагогика, 1979. – 474 с.
3. Корчак Януш. Как любить детей/ Януш Корчак. – М.: Знание, 1991. – 192 с.
4. Захарова Л.Г. Януш Корчак: Святое величие любви / Л.Г. Захарова // Воспитание школьников. – 2005. – № 2. – С. 58–63.
5. Латышина Д.И. История педагогики (История образования и педагогической мысли) : [учеб. пособие] / Д.И. Латышина. – М. : Гардарики, 2003. – 603 с.
6. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия : [учеб. пособие] / [С.Ф. Егоров, С.В. Лыков, Л.М. Волобуева, Н.Ю. Житнякова]. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 440 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
20-24
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ