ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (друга половина XVII – початок XX століть)

  • І.Г. Рощін
Ключові слова: фізичне виховання, теорія фізичного виховання, внесок українських науковців

Анотація

У статті розглядаються доробки українських науковців періоду 1650–1920 рр. Проаналізовано найбільш значущі публіцистичні матеріали, наукові статті, шкільні підручники та методичні посібники вітчизняних педагогів і лікарів, спортивних та громадських діячів, узагальнено доробки науковців з питань фізичного виховання дітей і підлітків. Розглянуто маловідомі праці, які друкувалися на території Західної України та Царської Росії. Особливу увагу приділено новим формам і методам тіловиховання, способам оздоровлення та загартовування, рухливим іграм. Продемонстровано історичну спадкоємність основних педагогічних поглядів на фізичне виховання дитини, роль школи у цьому процесі.

Посилання

1. Анохин О. К вопросу о физическом воспитании учащихся в начальной школе. – К., 1914. – С. 2-9, 9-12.
2. Винничук О. Історико-педагогічні аспекти розвитку фізичної культури. – Тернопіль: Астон, 2001.
3. История педагогики и образования: от зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: [учеб. пособие для пед. учеб. заведений] / под ред. акад. РАО А. И. Пискунова. – М. : ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.
4. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч-метод. посібник / Левківський М. В. – Вид. 4-те. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 190 с.
5. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2 т. / І. Лисяк-Рудницький. – К. : Основи, 1994. – Т. 1. – 554 с.
6. Морозов А. Феофан Прокопович как писатель: очерк из истории рус. лит. в эпоху преобразования / А. Морозов – СПб. : Тип. – В.С. Балашева, 1880. – 402 с.
7. Окопний А.М. Фізичне виховання в спадщині українських педагогів (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ століття): дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: 240002 /
Львівський держ. ін-т. фізичної культури. – Львів. 2001. – 199 с.
8. Рибаков М.О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. – К., 1997. – С. 325, 327.
9. Трофим’як Б.Е. Фізичне виховання і спортивний рух в Західній Україні (з початку 30-х рр. ХІХ ст. до 1939 р.): [навч. посібник]. – К., 1997.
10. Тягур Р.С. Історія фізичної культури і спорту. / Навч.-методичний посібник для студентів. – Івано-Франківськ: Плай, 1999.
11. Украинская педагогика в лицах XIX века / Под редакцией А.В. Сухомлинского: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, в двух книгах. – К. : Лыбидь, 2005. – Кн. 1.
12. Філь С.М. Історія фізичної культури: [навчальний посібник] / С.М. Філь, О.М. Худолій, Г.О. Малка. – Харків: ОВС, 2003. – 160 с.
13. Центральний державний історичний архів України. – Ф. 295. – Оп. 1. – Спр. 549. – Арк. 1-2; ДАК. – Ф. 292. – Оп. 1. – Спр. 4, 7.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
60-65
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ