ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКОЛАХ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ УПРОДОВЖ 1991–2011 РР.

  • О.О. Худзей
Ключові слова: зміст навчання іноземних мов, профільні предмети, іноземна мова, спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов

Анотація

У статті проаналізовано зміст навчання профільних предметів (іноземна мова, література країни, мова якої вивчається поглиблено, країнознавство, ділова іноземна мова, технічний переклад тощо) у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст. Встановлено, що зміст навчання іноземних мов у спеціалізованих школах з їх поглибленим вивченням охоплює позамовний, комунікативний і процесуальний компоненти. Констатовано, що мета вивчення
профільних предметів підпорядковується загальній меті діяльності спеціалізованої школи – поглибле- ному вивченню іноземних мов, формуванню іншомовних компетенцій школярів тощо.

Посилання

1. Байов С. «Література Франції»: програма спецкурсу для класів з поглибленим вивченням французької мови / С. Байов, О. Шмельов // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 39-43.
2. Біленька О. Програма курсу ділового спілкування / О. Біленька, А. Павлюк, О. Чепуріна // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 23-31.
3. Булгакова В. «Література Німеччини»: програма спецкурсу для класів з поглибленим вивченням німецької мови / В. Булгакова // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 35-37.
4. Булгакова В. «Країнознавство»: програма спецкурсу для класів з поглибленим вивченням німецької мови / В. Булгакова, Т. Чепурна // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 34-35.
5. Булгакова В. Програма спецкурсу «Технічний переклад» / В. Булгакова // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 32-33.
6. Вертипорох Н.Г. Спецкурс «Література Англії». 10 клас / Н.Г. Вертипорох, С.Г. Мигаль. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 272 c.
7. Власенко Г. М. Науково-технічний переклад. 10 клас / Г.М. Власенко, І.О. Власенко, О.О. Сердюк. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 80 c.
8. Гальскова И.Д. К проблеме содержания обучения иностраным языкам на современном этапе развития школы / И.Д. Гальскова, Э.И. Соловцова // Иностранные языки в школе. – 1991. – № 3. – С. 31-35.
9. Жеренко Н.Є. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів молодших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (англійська мова): автореф. дис. на здобуття
наукового ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / Н.Є. Жеренко. – К., 2000. – 20 с.
10. К проблеме базового уровня образования по иностранным языкам / И. Л. Бим, М. З. Биболетова, М. Л. Вайсбурд, О. З. Якушина // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 5. – С. 16-25.
11. Коваленко О. Використовувати іноземну мову на професійному рівні / О. Коваленко // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 21-22.
12. Коваленко О. Світові тенденції навчання іноземних мов у початковій школі та їх реалізація в Україні / О. Коваленко // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 13-15.
13. Коваленко О. Удосконалення системи шкільної іншомовної освіти в контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 4. – С. 9-16.
14. Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // Книга вчителя іноземної мови: [довідково-методичне видання] / Упоряд. О. Я. Коваленко, І. П. Кудіна. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С. 45–52.
15. Програма для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови. Країнознавство. 10-11 класи (Рекомендовано Міністреством освіти і науки) // Іноземна мова у середніх навчальних закладах. – 2003. – № 3. – С. 52-60.
16. Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-12 клас // Книга вчителя іноземної мови : [довідково-методичне видання] / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С. 213-239.
17. Фіцула М.М. Педагогіка: [навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти] / М.М. Фіцула. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 528 с. (Альма-матер).
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
66-71
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ