ЕФЕКТИВНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ТЕКСТОТВОРЕННЮ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • О.В. Компаній
Ключові слова: текстотворення, дидактичні принципи, методичні принципи, що обумовлені комунікативним підходом і розвитком мовлення, молодші школярі

Анотація

У статті звертається увага на лінгводидактичні засади навчання молодших школярів текстотворен- ню. Автором визначено дидактичні і методичні принципи, що зумовлюють зміст та вибір методів під час оволодіння процесом створення текстів; проаналізовано з позиції текстотворення сутність принци- пу науковості, доступності, свідомості і творчої активності, систематичності і послідовності, наступ- ності і перспективності, наочності, текстоцентризму, комунікативної спрямованості, розуміння мовних
значень, розвитку чуття мови, виразності мови, випереджаючого засвоєння усного мовлення перед пи- семним; описано найефективніші наочні засоби, що дають змогу зручно візуалізовувати статичну й динамічну інформацію, зацікавлювати школярів, подавати яскраво навчальний матеріал.

Посилання

1. Бакум З. Принципи навчання фонетики укр. мови / З. Бакум. // Науковий вісник Кіровоградського державного педаг.унів. Філологічні студії. – 2012. – Вип. 3. – С. 131–138.
2. Голобородько Е. Преемственность и перспективность в изучении глагола и его особых форм в школах с украинским языком обучения : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / Е. Голобородько. – М., 1976. – 174 с.
3. Дидактика средней школы / [под ред. М. Данилова, М. Скаткина]. – М. : Просвещение, 1975. – 302 с.
4. Литневская Е. Методика преподавания русского языка в средней школе / Е. Литневская, В. Багрянцева. – М. : Академический проект, 2006. – 590 с.
5. Лобчук О. Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. Початкові класи. – О. Лобчук. – К. : Рад. школа, 2008. – 78 с.
6. Львов М. Словарь-справочник по методике русского языка / М. Львов. – М. : Просвещение, 1988. – 240 с.
7. Малафіїк І. Дидактика / І. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 397 с.
8. Методика навчання української мови в початковій школі : [навчально-методичний посібник] / за наук. ред. М. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с.
9. Пассов Е. Основы коммуникативной методики обучения иностранному общению / Е. Пассов. – М. : Рус.яз., 1989. – 276 с.
10. Плиско К. Принципи, методи навчання української мови (Теоретичний аспект) / К. Плиско. – Харків : Основа, 1995. – 240 с.
11. Савченко О. Дидактика початкової школи / О. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.
12. Савченко О. Методика читання у початкових класах / О. Савченко. – К. : Освіта, 2007. – 124 с.
13. Федоренко Л. Закономерности усвоения родной речи / Л. Федоренко. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
14. Яблонська Т. Дидактичні засади навчання іншомовного читання молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Т Яблонська. – О., 2004. – 223 с.
15. Якса Н. Основи педагогічних знань / Н. Якса. – К. : Знання, 2007. – 358 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
85-89
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ