ГУМАНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

  • Є.С. Барбіна
Ключові слова: гуманізація освіти, гуманістичне виховання, професійно-технологічна підготовка, принципи професійної підготовки, самоактуалізація

Анотація

У статті аналізуються роль і місце гуманістичного виховання як значущого компонента професійної підготовки майбутніх фахівців технологічного спрямування. Основні напрями гуманістичного вихо- вання студентів, окреслені в статті, можуть бути реалізовані на основі провідних принципів професій- ної підготовки майбутніх фахівців (гуманізації, неперервності, цілісності, комплексності, інтеграції, активної комунікації, органічної єдності особистісного й діяльнісного підходів, індивідуалізації, аксіо- логії, акмеології), які охарактеризовано в публікації

Посилання

1. Ананьев Б. Человек как предмет познания / Б. Ананьев. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1968. – 339 с.
2. Барбіна Є. Гуманізація освіти : [навч.-метод. посібник] / Є. Барбіна. – Херсон : Айлант, 2008. – 52 с.
3. Вірковський А. Формування гуманістичного ідеалу старшокласників у позашкільній діяльності : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / А. Вірковський. – К., 2002. – 235 с.
4. Газман О. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXІ века / О. Газман // Классный руководитель. – 2000. – № 3. – С. 6–33.
5. Гнатюк В. Зміст і форми національного виховання учнів / В. Гнатюк // Рідна школа. – 1999. – № 9. – С. 20.
6. Міняйлова А. Гуманістичне виховання студентів технічних університетів : [навч.-метод. посібник] / А. Міняйлова. – Херсон : Айлант, 2009. – 68 с.
7. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів : наук. зб. / за ред. О. Дубасенюк. – 2-ге вид., доп. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 418 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
96-101
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ