ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ЯВИЩ ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • І.І. Глущенко
Ключові слова: затримка психічного розвитку (ЗПР), молодші школярі, лексико-семантичні явища, синонімія, антонімія, переносне значення слова, багатозначність, мовленнєвий матеріал

Анотація

У статті розглядається проблема сформованості лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Запропонована методика дослідження з використанням лек- сичного матеріалу. Проаналізовані кількісні та якісні показники основних етапів діагностики. Виявлені вади повною мірою відображають специфіку лексичної сторони мовлення, яку треба враховувати у роботі зі школярами цієї категорії. Ці дослідження нададуть можливість розробити методику відповід- ного корекційно-розвивального навчання, побудовану з урахуванням закономірностей мовленнєвої та інтелектуальної діяльності при нормальному і затриманому психічному розвитку.

Посилання

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Избранные психологические исследования / Л.С. Выготский. – М . : Наука, 1956. – 410 с.
2. Егорова Т.В. Своеобразие процесса запоминания у детей с задержкой психического развития / Т.В. Егорова // Дефектология. – 1972. – № 4. – С. 16–23.
3. Лалаева Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического развития : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / [Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина]. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.
4. Лурия А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия ; под ред. Е.Д. Хомской. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 307 с.
5. Соботович Е.Ф. Формирование перцептивного и смыслового уровня восприятия речи (слов) в процессе онтогенеза / Е.Ф. Соботович, И.Э. Соботович // Інтеграція аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин. – 1994. – № 3. – С. 271–273.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
108-113
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ