ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • В.Л. Федяєва
Ключові слова: цілісний розвиток, особистість, педагогічний процес, виховання

Анотація

У даній статі розкрито питання цілісного розвитку особистості учня, що включає розвиток пізна- вальної сфери, формування нового рівня потреб дитини, виникнення відносно стійких форм поведінки і діяльності, розвиток суспільної спрямованості. Обґрунтовано історичні підходи вітчизняних учених до становлення концепції цілісного розвитку особистості учня в контексті розвитку дитячої психології наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Особлива увага закцентована на важливості її втілення в практику організації навчально-виховного процесу в умовах сьогодення. Стаття спрямована на подаль- ше дослідження концепції цілісного розвитку і виховання особистості в сучасних умовах.

Посилання

1. Большой психологический словарь / Ребер Артур. Том. 2 (П-Я) : Пер. с англ. – М. : Вече, АСТ, 2000. – 560 с.
2. Виготский Л.С. Собрание починений: В 6 т. – М., 1982.
3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008 – 1040 с.
4. Енциклопедичний словник. Освіта дорослих. – За редакцією В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. – Київ, Основа. – 2014 – С. 372.
5. Касярум Н.В. Освітній простір як характеристика сучасної системи освіти // http://intellectinvest.org.ua
6. Лазурский А.Ф. Общая и экспериментальная психология. – СПб., 1912.
7. Мясищев В.Н. Психология отношений. Избранные психологические труды. / Под редакцией А.А. Бодалева. Москва. – Воронеж, 1995. – 356 с.
8. Педагогическая энциклопедия. // Гл. ред.: И.А. Каиров, Ф.Н. Петров и др. в 3-х т. – М., Советская энциклопедия, 1996. – Т. 3. С. 622-623.
9. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб: ЗАО «Издательство «Питер»», 1999. – 416 с.
10. Роменець В.А. Історія психології. – К. : Вища шк., 1978.
11. Цимбалару А.Д. Моделювання інноваційного освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу // http://www.ime.edu-ua.net
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
124-128
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ