МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • Г.Г. Шевцова
Ключові слова: молодший шкільний вік, особливості розвитку дитини, соціальна ситуація розвитку, моральне виховання

Анотація

У статті обґрунтовано важливість врахування вікових особливостей розвитку молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи. Встановлено, що цей віковий період є сенситивним для морального становлення, активного формування особистості, розвитку психічних пізнавальних процесів, емоційно-почуттєвої та мотиваційно-ціннісної сфер. За результатами проведеної роботи визначено чинники, що впливають на особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку: спадковість, стан здоров’я, соціальні зміни, соціальне оточення, організація навчально-виховного процесу закладу освіти, а їх нестабільність потребує від науковців подальших досліджень та розробок з урахуванням змін, потреб, вимог сучасної освіти.

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 838 с.
2. Бех І.Д. Ідентифікація у вихованні та розвитку особистості // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 4. – С. 42-49.
3. Эльконин Д.Б. Особенности психического развития детей шести-семилетнего возраста / Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер. – М. : Просвещение, 1988. – 286 с.
4. Коломинский Я.Л. О психологии детей шестилетнего возраста / Я.Л. Коломинский. – М. : Просвещение, 1988. – 190 с.
5. Кремень В.Г. Про «Дитиноцентризм» або Чому освіта України потребує структурних змін / В.Г. Кремень // Щоденна всеукраїнська газета «День». – 2009. – № 210 (3130). – С. 16.
6. Крутецкий В.А. Основа педагогической психологи / В.А. Крутецкий. – М. : Просвещение, 1972. – 253 с.
7. Матвієнко О.В. Основи виховання моралі у молодших школярів / О.В. Матвіенко. – К. : «Стилос», 1999. – 230 с.
8. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М. : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. – 606 с.
9. Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология / А.В. Петровский. – М. : Просвещение, 1979. – 287 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
134-138
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ