ДІАЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • О.В. Токарева
Ключові слова: взаємодія, діалогічна взаємодія, мовлення, спілкування, діалогічна культура

Анотація

У статті взаємодія розглядається як організація цідеспрямованої професійної діяльності між її учасниками, що складається з таких компонентів: діючий учасник, потреба в активізації поведінки, ціль діяльності, метод діяльності, інший учасник, на котрого направлена дія, результат діяльності. В процесі діалогічної взаємодії створюється спільний для суб’єктів комунікативний простір, який сприяє набуттю комунікативних знань. Серед факторів, що визначають і впливають на успішність взаємодії під час виробничого процесу, виділяють мовлення як форму спілкування людей, основу формування переконань. Організація діалогічної взаємодії виступає головною умовою формування діалогічної культури – багатовимірного процесу суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Посилання

1. Берков В.Ф. Культура диалога: [учеб. пособие] / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. – М. : Новое знание, 2002. – 152 с.
2. Богатирьова Г.А. Формування комунікативної культури студентів в сучасних соціально-економічних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/29641.doc.htm.
3. Гржегорчик А. Духовная коммуникация в свете идеала ненасилия / А. Гржегорчик // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 54-64.
4. Даутова О.Б. Диалог как принцип образования / О.Б. Даутова, Н.Л. Лапина // Диалог в образовании. Серия «Symposium», Выпуск 22: сборник материалов конференции Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – 350 с.
5. Ковалёв Г.А. Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологической консультации / Г.А. Ковалёв. – М. : Изд-во ИП АН СССР, 1987. – 87 с.
6. Радионова Н.Ф. Взаимодействие педагогов и школьников: технология и творчество / Н.Ф. Радионова. – Л. : Педагогика, 1989. – 246 с.
7. Рогов Е.И. Психология общения / Е.И. Рогов. – М. : Гуманитарное изд. ВЛАДОС, 2001. – 336 с.
8. Тармаева Е.В. Развитие коммуникативной компетентности у будущих учителей: автореф. канд. пед.наук / Е.В. Тармаева. – Улан-Удэ, 2007. – 20 с.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
202-206
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ