КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ

  • Л.А. Лопатко
Ключові слова: культурно-дозвіллєва діяльність, особи з порушеннями слуху, обласний будинок культури глухих, гуртки художньої самодіяльності, доступ до суспільних цінностей

Анотація

У статті розглядається організація культурно-дозвіллєвої діяльності осіб з порушеннями слуху. Внаслідок залучення нечуючих осіб до культурно-дозвіллєвої діяльності відбувається цілеспрямова- ний розвиток різних психічних процесів: ціннісного, мотиваційного, пізнавального тощо. Вибір видів і форм дозвілля неоднаковий і визначається соціальною приналежністю, рівнем культури та іншими факторами. В розвитку активного способу життя має значення діяльнісна участь у цьому процесі осіб
з порушеннями слуху. Для цього потрібно не лише створювати оптимальні умови, але й сприяти подо- ланню бар’єра – активніше включати у соціальне життя, допомагати пристосовуватися до нових жит- тєвих умов, відкривати доступ до суспільних цінностей в сфері освіти, культури, духовного життя, дозвілля і відпочинку

Посилання

1. Бочелюк В. Дозвіллєзнавство : [навчальний посібник] / В. Бочелюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
2. Галагузова М. Социальная педагогика: курс лекций / М. Галагузова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.
3. Дитина зі світу тиші: на допомогу батькам нечуючої дитини : [науково-методичний посібник] / уклад. Н. Зборовська та ін. ; за ред. С. Кульбіди (доповнений і
доопрацьований). – К. : «СПКТБ УТОГ», 2011 – 328 с.
4. Мудрик А. Социальная педагогика : [учеб. для студ. пед. вузов] / А. Мудрик ; под ред. В. Сластенина. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 108 с.
5. Разом з усіма. Нариси з історії Херсонської обласної організації УТОГ. – Херсон : ВАТ «ХМД», 2005. – 192 с.
6. Скляр С. Соціокультурні трансформації дозвіллєвого простору молоді в умовах суспільних перетворень в Україні / С. Скляр // Соціальні технології. – 2010. – № 10. – С. 206–214.
7. Херсонський коледж: історія і сьогодення // Наше життя. – 2015. – № 19 . – С. 5.
8. У Херсоні вперше відбулися сімейні спортивні змагання // Наше життя. – 2015. – № 30. – С. 7.
9. Максимова Н. Сучасний стан дозвіллєвої сфери в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Максимова // Вісник ХДАК. – 2011. – Вип. 33. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/v33/v33-3-06.pdf.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
219-223
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА