УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  • Е.М. Фатєєва
Ключові слова: інноваційний процес, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю, управлінські технології, інноваційне середовище

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі, висвітлено управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах. На основі розгляду управління дає змогу підтримувати конкурентоспроможність нашої освіти, зміцнювати національну безпеку держави, суспільства й особистості. У статті зазначається, що в сучасній практиці реалізуються різні підходи до управління інноваційною діяльністю. Аналіз наукових джерел свідчить, що до таких умов належать: кадрові, організаційні, фінансові, інформаційні, технологічні ресурси; дотримання умов, необхідних для ефективного перебігу інноваційних процесів, сприятлива соціально-психологічна атмосфера, готовність вчителя до інноваційної діяльності, подолання опору змінам.

Посилання

1. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону: [монографія] / Л.М. Ващенко – К. : Видавниче об’єднання «Тираж», 2005. – 380 с.
2. Даниленко Л.І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії та практиці / Л.І. Даниленко. Педагогічні інновації: зб. наук. Праць. – К. : ІЗМН, 2000. – С. 612.
3. Дичківська І.Д. Інноваційні педагогічні технології: [навчальний посібник] / І.Д. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
4. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні: [монографія] / Г.В Єльникова. – К. : ДАККО, 1999. – 303 с.
5. Козлова О.Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти: автореф. дис. кандидата пед. наук / О.Г. Козлова. – К., 1999. – 40 с.
6. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю.А. Конаржевский. – М. : Образовательный центр «Педагогический поиск», 1999. – 224 с.
7. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Х. : Видав. гр. «Основа», 2004. – 240 с.
8. Моисеев А.М., Капто А.Е., Лоренсов А.В., Хомерики О.Г. Нововведения во внутришкольном управлении / А.М. Моисеев., А.Е. Капто, А.В. Лоренсов, О.Г. Хомерики. – М. : Педагогическое общество России, 1998. – 272 с.
9. Погрібна Н. Управляти школою по-новому / Н. Погрібна. – К. : Шк. світ, 2009. – 112 с.
10. Попова О.В. Інновації в сучасній педагогічній теорії та практиці. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / О.В. Попова. – Х. ; Держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 1999. – Вип. 9. – С. 10-15.
11. Сгадова В.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / В.В. Сгадова. – К., Запоріжжя, 2001. – Вип. 19. – С.64-67.
Опубліковано
2015-12-14
Сторінки
234-239
Розділ
РОЗДІЛ 6. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ