ВРАХУВАННЯ АНАЛІЗУ ПОТРЕБ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПРИ РОЗРОБЦІ КУРСУ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Н.Є. Жорняк
  • О.В. Новосілець
Ключові слова: фахова іноземна мова, аналіз потреб, іншомовні навички, анкетування, опитувальник, навчальні програми, рівні іншомовної компетентності

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти врахування аналізу потреб спеціальності при розробці курсу фахової іноземної мови. Здійснено аналіз останніх джерел та публікацій досліджуваної теми. Розглянуто основні підходи до розробки курсів фахової іноземної мови та їхня відмінність від оволодіння загальними іншомовними навичками. Проаналізовано особливості вивчення фахової іноземної мови на підприємствах та у вищих навчальних закладах. На основі проведеного опитування студентів інституту ІТРЕ НУ ЛП зібрано інформацію щодо зацікавленості курсом фахової іноземної мови, для чого потрібен такий курс, який із методів навчання є найбільш ефективним і які навчально-методичні матеріали сприятимуть покращенню майбутньої фахової майстерності.

Посилання

1. Hutchinson T. English for Specific Purposes : A Learner-centered Approach / Tom Hutchinson, Alan Waters. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 315 p.
2. Микитенко Н.О. Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: атореф. дис. на здобуття наукового ступеня д. п. н.: спец. 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови / Н.О. Микитенко. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 42 с.
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
4. Berwick R. The Normative Basement for Needs Assessment in Applied Linguistics : A Critical Reexamination / Richard Berwick // JALT Journal. – 1984. – Vol. 6 (1). – P. 147–168.
5. West R. Needs Analysis in Language Teaching / Richard West // Language Teaching : Cambridge University Press. – 1994. – Vol. 27. – P. 3–19.
6. Dudley-Evans A. Developments in English for Specific Purposes: A Multi-disciplinary Approach / Tony Dudley-Evans, Mary St. John. – Cambridge : Cambridge University Press, 1998. – 301 p.
7. Carver D. Some propositions about ESP / David Carver // The ESP Journal. – 1983. – № 2. – P. 131–137.
Опубліковано
2016-03-28
Сторінки
51-54
Розділ
СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ