ҐЕНЕЗА ТА ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІДИСЦИПЛІНАРНОЇ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

  • Л.Я. Бірюк
  • С.Г. Пішун
Ключові слова: діяльність, інтеграція, майбутні вчителі, професійна компетентність, психоло- го-педагогічна підготовка, система

Анотація

У статті проаналізована інтегрована система навчання в умовах реалізації діяльності полідисциплі- нарної кафедри початкової освіти. З позицій системного підходу до дисциплін психолого-педагогічного циклу визначаються рівні, основні принципи й способи побудови інтегрованих систем

Посилання

1. Вайнтрауб М. Інтегроване розвивальне навчання у професійній школі : [монографія] / М. Вайнтрауб. – К. : Т. Клочко, 2009. – 179 с.
2. Выготский Л. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте / Л. Выготский // Педагогическая психология. – М., 1991. – 525 с.
3. Деменева Н. Формирование педагогического мышления у студентов путем активизации обучения на интегративной основе (на материале подготовки учителей начальной школы) : дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика; история педагогики и образования» / Н. Деменева. – Нижний Новгород, 1993. – 250 с.
4. Лапшина І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проведення інтегрованих уроків гуманітарного циклу / І. Лапшина, Н. Лазаренко // Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія,
досвід, проблеми. – Київ ; Вінниця, 2002. – C. 226–232.
5. Любарська О. Інтеграційні процеси в освіті / О. Любарська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/13/5.pdf
6. Метешкин К. Кибернетическая педагогика: теоретические основы управления образованием на базе интегрированного интеллекта : [монография] / К. Метешкин. – Международный Славянский университет. – Х., 2004. – 400 с.
7. Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю : [монографія] /
Г. Онкович, М. Бойченко, Н. Дем’яненко, З. Донець, В. Карачун, В. Кобченко, П. Куляс, Г. Лесик, О. Олексюк та ін. ; за заг. ред. Г. Онкович. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 336 с.
8. Шпилевая С. Формирование готовности студентов к реализации интегрированного обучения в начальной школе дисс. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика; история педагогики и образования» / С. Шпилевая. – Калининград, 1990. – 208 с.
9. Rhodes T. Assessing Outcomes and Improving Achievement : Tips and Tools for Using Rubrics / T. Rhodes. – Washington, DC : Association of American
Colleges and Universities, 2010. – 51 p.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
64-69
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ