ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Н.А. Суховієнко
Ключові слова: система підготовки, професійна діяльність, вихователь, готовність, дошкільна освіта, старший дошкільний вік, дошкільний навчальний заклад, інклюзивна освіта

Анотація

У статті аналізується специфіка системи підготовки майбутніх вихователів у галузі освіти дошкіль- ного циклу до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Належна увага приділяється завдан- ням, принципам, компетентностям, компонентам, вимогам, підходам, умовам та підготовці вихователя до роботи з дітьми в умовах дошкільної інклюзивної освіти.

Посилання

1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : [учеб. пособ.] / О.А. Абдуллина. – М. : Просвещение, 1984. – 208 с.
2. Бойчук Ю. Професіограма вчителя в умовах упровадження інклюзивної моделі навчання / Ю. Бойчук // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2012. – № 10. – С. 57–59.
3. Козак Л.В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Людмила Василівна Козак ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – К., 2015. – 40 с.
4. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи [монографія] / А.А Колупаєва. – К. : Самміт-Книга, 2009. – 272 с.
5. Косенко Ю. Система професійної підготовки педагогічних кадрів дошкільної освіти в Україні з позиції історико-педагогічного дослідження / Ю. Косенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Випуск 51. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 17–22.
6. Кузь В.Г. Нова освітня парадигма – нові освітні технології / В.Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 28–35.
7. Леонгард Э.И. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья как нормализирующий фактор жизнедеятельности социума / Э.И. Леонгард // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2005. – № 2. – С. 3–6.
8. Лорман Т. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник / Т. Лорман, Д. Деппелер, Д. Харві; пер. з англ. – К. : СПД–ФО
Парашин І. С., 2010. – 296 с.
9. Магомедханова У.Ш. Особенности развития и формирования мыслительной операции обобщения у старших дошкольников : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / У.Ш. Магомедханова. – М., 2005. – 153 с.
10. Машовець М.А. Підготовка сучасного педагога дітей дошкільного віку в умовах мінливого соціуму / М.А. Машовець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – 4(48). – С. 339–347.
11. Момоток Т. П. Навчання дітей із особливими потребами / Т. П. Момоток // Педагогічний вісник: науково-методичний журнал. – 2013. – № 1/2. – С. 62–64.
12. Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці: [монографія] / [Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова та ін.] ; за заг. ред. І. І. Загарницької. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 310 с.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
від 15 серпня 2011 р. № 872 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 872-2011-п
14. Починок Є.А. Компетентність як фундаментальна професійна якість майбутнього вчителя початкових класів / Є.А. Починок // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2012. – № 7(126). – С. 41–43.
Опубліковано
2017-10-30
Сторінки
174-178
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ