ҐЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

  • Н.В. Слюсаренко
Ключові слова: соціальні ролі, ґендерна соціалізація, трудова підготовка, трудова діяльність, трудове виховання

Анотація

У статті проаналізовано історичні аспекти ґендерної соціалізації підростаючого покоління та трудової підготовки дівчат у зарубіжній педагогіці попередніх періодів, доведено, що ці проблеми завжди були пов’язані між собою.

Посилання

1. Волкова Н. П. Педагогіка: посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2002. – 576 с.
2. Женское образование // Энциклопедический словарь / Под ред. К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. – С.-Пб.: Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1893. Т. 11 А: Домицін – Евреинова. – С. 864-873.
3. История педагогики / Под ред. Н. А. Константинова, Е. Н. Медынского, М. Ф. Шабаевой. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1955. – 587 с.
4. Кравець В. П. Історія ґендерної педагогіки: навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль: Джура, 2005. – 440 с.
5. Кравець В. П. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В. П. Кравець. – Тернопіль: Книж.-журн. вид-во “Тернопіль”, 1996. – 436 с.
6. Нагачевська З. І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. – 1939 р.): [монографія] / Зіновія Нагачевська. – Івано-Франківськ: Вид. Третяк І. Я., 2007. – 764 с.
7. Основи теорії ґендеру: навч. посіб. / В. П. Агєєва, В. В. Близнюк, І. О. Головашенко [та ін.]. – К.: К.І.С., 2004. – 536 с.
8. Пащенко І. А. Суспільно корисна праця учнів 5-8 класів сільських шкіл як засіб морального виховання: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.730 / І. А. Пащенко. – К., 1967. – 332 с.
9. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Пед. думка, 2001. – 516 с.
10. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Ж.-Ж. Руссо // Педагогические сочинения. – М.: Педагогика, 1981. – Т. 1. – С. 19-592.
11. Синицкий Л. Д. Трудовая школа, её принципы, задачи и идейные корни в прошлом / Л. Д. Синицкий. – Х.: Книгоизд-во “Союз” Харьков. кредитного союза кооперативов, 1919. – 187 с.
12. Слюсаренко Н. В. Праця як засіб ґендерної соціалізації дівчат: від витоків до сьогодення / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 2. – Херсон: РІПО, 2007. – С. 233-240.
13. Шарко А. А. Епоха просвітництва як один з етапів розвитку ґендерної освіти / А. А. Шарко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія. Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк, 2009. – Вип. 5. – С. 85-90.
14. Glucks E. Geschlechtsbezogene Pädagogik. Ein Bildungskonzept zur Qualifizierung koedukativer Praxis durch parteiliche Mädchenarbeit und antisexistische Jungenarbeit / E. Glucks. – Votum Verlag. – Munster, 1994. – 254 S.
Опубліковано
2010-10-25
Сторінки
11-16
Розділ
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ