ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У СЕРЕДОВИЩІ LMS MOODLE

  • С.О. Подласов
  • О.В. Матвійчук
  • В.П. Бригінець
Ключові слова: самостійна робота студентів, вища технічна школа, інформаційно-комунікативні технології, система підтримки навчального процесу Moodle, курс фізики

Анотація

У статті порушено проблему організації, управління та контролю результативності самостійної роботи студентів під час застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема системи підтримки навчального процесу Moodle. Розглянуті можливості системи Moodle для розбудови елементів навчального середовища для здійснення студентами самостійної роботи під час вивчення фізики та як засобу, що забезпечує опосередкування зв’язку між викладачами та студентами за умови виконання останніми самостійної роботи. Продемонстровано розроблені дидактичні матеріали для виконання самостійної роботи студентів і розкрито методику їх застосування. Показано, що використання систем підтримки навчального процесу для організації самостійної роботи студентів можна вважати першим кроком на шляху становлення нової комбінованої форми навчального процесу – викладання-навчання.

Посилання

1. Винник В.К. Обзор дистанционных электронных платформ обучения / В.К. Винник // Научный поиск.–2013. – № 2(5). –С. 5–7.
2. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики / М.І. Жалдак // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : Зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С. 3–16.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 43 с.
4. Моисеенко В.И. Виртуальные лабораторные работы по физике / В.И. Моисеенко, С.А. Подласов // Материалы Х Международной конференции «Физика в системе современного образования (ФССО-09)» Санкт-Петербург, 31 мая – 4 июня 2009 г. – Санкт-Петербург, 2009. – Т.2. – С. 37–41.
5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты / А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm.
6. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27–30 March, 1996.Council for Cultural Co-operation (CDCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg, 1997. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
57-63
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ