ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТЬ ПРО НАУКОВІ НАВЧАЛЬНІ ФІЗИЧНІ МОДЕЛІ У ВИШІВСЬКОМУ КУРСІ ФІЗИКИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ НЕЧІТКОСТІ

  • В.В. Івченко
Ключові слова: наукові навчальні фізичні моделі, нечіткі поняття, ситуаційно-контекстне навчання, вища школа

Анотація

У статті розглянуто методичні проблеми вивчення понять про ідеальні фізичні моделі в університет- ському курсі фізики з урахуванням їх нечіткості. Для формування уявлень у студентів-фізиків про такий клас моделей з огляду на їх поліситуаційний і поліконтекстний характер запропоновано використовувати ситуаційно-контекстне навчання. Наведено алгоритм аналізу реальних фізичних ситуацій на основі пев- ної моделі та умови, за якими повинні різнитися реальні фізичні системи й процеси. Також розглянуто методику формування понять про певні моделі з урахуванням їхнього поліконтекстного змісту.

Посилання

1. Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. Фридман. – М. : Знание, 1984. – 80 с.
2. Фоменко В.В. Навчальні фізичні моделі загального курсу фізики та їх систематизація за ступенем модельного узагальнення / В.В. Фоменко // Збірник наукових праць КПДУ. Серія «Педагогічні науки». – Кам’янець-Подільськ : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2010. – Вип. 90. – С. 110–113.
3. Black M. Vagueness / M. Black // Philosophy of science. – 1937. – Vol. 4. – № 4. – P. 427–455.
4. Zadeh L. Fuzzy sets / L. Zadeh // Information and control. – 1965. – Vol. 8. – № 3. – P. 338–353.
5. Івченко В.В. Кількісна оцінка фізичних ідеалізацій як методична та методологічна проблеми / В.В. Івченко // Наукові записки. Серія «Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2010. – Вип. 90. – С. 110–113.
6. Івченко В.В. Кількісна оцінка моделі матеріальної точки / В.В. Івченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Бердянськ : БДПУ, 2009. – № 3. – С. 134–139.
7. Усова А.В. Психолого-дидактические основы формирования физических понятий : [пособие по спецкурсу] / А.В. Усова – Челябинск : ЧГПИ, 1988. – 88 с.
8. Ильязова М.Д. Формирование инвариантов профессиональной деятельности студента : автореф. дисс. … докт. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / М.Д. Ильязова. – М., 2010. – 42 с.
9. Ivchenko V.V Application of situated learning in the formation process of concepts of scientific physical limit transition models in the university students / V.V. Ivchenko // ICPE-EPEC 2013. The International Conference on Physics Education: Book of Abstracts, (August 5–12, 2013, Prague, Czech Republic). – 2013. – P. 12–13.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
103-107
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ