ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США (ХХ–ХХІ СТ.)

  • І.В. Козубовська
  • О.Я. Стойка
Ключові слова: професійна підготовка, вища школа США, трансформаційні процеси, елективні програми, кредитно-модульна система

Анотація

У статті зосереджена увага на трансформаційних процесах у вищій школі США. Підкреслюється, що саме ХХ–ХХІ ст. є періодом суттєвих змін в освіті США (елективні курси, кредитна система, дис- танційне навчання, академічна мобільність, орієнтація на ринок праці). Здійснено типологію інститу- ційних реформ, яка включає перетворення 1-го і 2-го порядку, еволюційні й революційні, адаптивні й генеративні, активні й реактивні зміни.

Посилання

1. Trow M. Federalism in American Higher Education / M. Trow // Higher Learning in America, 1980–2000 / Ed. by Levine A. – Baltimore : John Hopkins Univ. Press, 1994. – P. 39–49.
2. Lucas С.J. American Higher Education: A History / С.J. Lucas. – N.Y. : St, Martin's Griffin, 1994. – 292 p.
3. Каверина Э.Ю. Высшие учебные заведения США: структура и классификация / Э.Ю. Каверина // США-Канада. Экономика, политика, культура. – 2004. – № 7. – С. 51–71.
4. Shedd J. The History of the Student Credit Hour / J. Shedd // New Directions for Higher Education. – Vol. 1. – 2003. – № 122. – P. 5–12.
5. Ehrlich T. The Credit Hour and Faculty Instructional Workload. “How the student credit hour shapes higher education”. Edited by J. Wellman and T. Ehrlich. – № 122. – 2003. – P. 45–55.
6. Bowers-Brown T. Widening Participation in Higher Education amongst Students from Disadvantaged Socioeconomic Groups / T. Bowers-Brown // Tertiary Education and Management. – 2006. – Vol. 12. – No. l. – P. 59–74.
7. Белякин А.М. Управление институциональными преобразованиями в высшей школе США на рубеже ХХ и ХХІ веков : дисс. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / А.М. Белякин. – Казань, 2009. – 379 с.
8. Education for Democracy: Contexts, Curricula, Assessments / Ed. by W. С. Parker. – The Ohio State Univ. : Inf. Age Publ. Inc., 2002. – 242 p.
9. Gale G. Governance in the Twenty-First-Century University: Approaches to Effective Leadership and Strategic Management / G. Gale // ASHE-ERIC Higher Education Report. – V. 30. – № 1. – 2003. – Р. 154–158.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
108-112
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ