ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

  • Т.В. Гуляєва
Ключові слова: закон про вищу освіту, паспорт професії, державний стандарт, зміст технічної освіти, компетентнісно-орієнтований підхід, міжпредметні зв’язки

Анотація

У статті на основі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, паспорта професії «Інженер-електрик в енергетичній сфері енергопостачальної компанії», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392, додатка 1 до наказу «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті» від 01.07.2013 № 356 запропоновано навчальну програму з курсу загальної фізики для спеціальності 141 «Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка». Показано, які основні компоненти повинен включати зміст курсу загальної фізики. Проаналізовано, які компетентності необхідно розвивати студентам під час отримання як академічних знань, умінь, досвіду, цінностей, ставлення, так і фахових з метою застосування їх у експериментальній і проектній діяльності. Виявлено основні внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки курсу загальної фізики, вищої математики і спецпредметів. Така структура програми розширює кругозір студентів і спрямована на формування високопрофесійного фахівця, котрий творчо підходить до виконання
своїх обов’язків.

Посилання

1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show / 1556-18.
2. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/ show/ 1392-2011-%D0%BF/.
3. Додаток 1 до наказу «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті» від 01.07.2013 № 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.drohobych.net/ddpu/ nmv/ 4/ Polozhennya %20pro%20KMS.htm.
4. Паспорт професії «Інженер-електрик в енергетичній сфері енергопостачальної компанії» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:www.bestuniversities.com.ua.
5. Гуляєва Т.В. Міжпредметні зв’язки при вивченні природничих дисциплін та проблемні ситуації / Т.В. Гуляєва, О.В. Сергєєв // Збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20–21 квітня 2001 року, м. Херсон). – Херсон, 2001. – С. 112–117.
6. Гуляєва Т.В. Психолого-педагогічний та дидактичний аспекти інтеграції знань учнів середньої школи / Т.В. Гуляєва, Л.В. Гуляєва // Педагогічні науки та світа :
збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. 4. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 2009. – С. 16–30.
7. Гуляєва Л.В. Інноваційний підхід до здійснення міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики та біології / Л.В. Гуляєва, Т.В. Гуляєва // Збірник наукових праць
Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка: Модель середньої фізичної освіти в умовах переходу на 12-річний термін навчання». – Вип. 7. – Коломия : ВПТ «Вік», 2001. – С. 117–122.
8. Гуляєва Т.В. Наш досвід аналізу інтегративних уроків з фізики (на прикладі міжпредметних зв’язків фізики і біології) / Т.В. Гуляєва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки» : збірник : у 2 т. – Вип. 13. – Чернігів : ЧДПУ, 2002. – № 36. – Т. 1. – С. 40–42.
9. Гуляєва Т.В. Лабораторні роботи з фізики як показник міжпредметних зв’язків / Т.В. Гуляєва // Матеріали методичної конференції «Створення, обґрунтування та
розвиток індивідуальної системи роботи». – Запоріжжя, 2005. – С. 41–47.
10. Гуляєва Т.В. Компетентностно-ориентированные физические задачи на примере расчета генератора постоянного тока для студентов технических специальностей / Т.В. Гуляєва, Н.О. Федорченко // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : электронный сборник статей по материалам XLI студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск : Изд. АНС «СибАК». –
2016. – № 4 (41). – С. 248–252. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL:http://www.sibac.info/archive/guman/4(41).pdf.
11. Gulyaeva L.V. Сompetence-oriented training physical problems for senior pupils / L.V. Gulyaeva, T.V. Gulyaeva. – 4th the International Conference on the Transformation of Education, 24–30 April 2016, London. – London: SCIEURO, 2016. – Р. 64–76.
12. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF.
Опубліковано
2016-09-26
Сторінки
82-87
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ