ОСОБЛИВОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ПІЗНАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

  • Г.Д. Берегова
Ключові слова: гуманітарне пізнання, герменевтичний метод, дискурс, науковий текст

Анотація

Статтю присвячено особливостям гуманітарного пізнання студентів-нефілологів,
місцю й ролі філософських методів осягнення дійсності та розширення діапазону їхніх
професійних компетентностей. Науковий текст і його переклад розглядаються як продукт
пізнання майбутніми фахівцями об’єктивної реальності у процесі навчання.

Посилання

1. Базалук О. Філософія освіти: Навчально-методичний посібник / О.Базалук, Н.Юхименко. – К.:
Кондор, 2010.
2. Головин Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н.Головин. – М.: Высшая школа, 1980.
3. Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія: Підручник / А.М.Єрмоленко. – К.:
Лібра, 1999.
4. Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. / Т.А.Єщенко. – К.: Академія, 2009.
5. Літературознавчий словник-довідник / За редакцією Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва,
В. І. Теремка. – К.: Академія, 2007.
6. Мартін Гайдеґґер. Дорогою до мови / Переклав з нім. Володимир Кам’янець. – Львів: Літопис,
2007.
7. Новиков Л.А. Искусство слова / Л.А.Новиков. – М.: Педагогика, 1991.
8. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними
приписами. – 2-ге вид. перероб. та доп. / Г.С.Онуфрієнко. – К.: Центр учбової літератури,
2009.
9. Причепій Є.М. Філософія: Підручник / Є.М.Причепій, А.М.Черній, Л.А.Чекаль. – К.:
Академвидав, 2008.
10. Рьод Вольфганг. Шлях філософії: з ХІХ по ХХ століття / Пер. з нім. М.Култаєвої,
В.Кебуладзе, В.Терлецького. – К.: Дух і Літера, 2010.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
66-72
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ