ТЕКСТ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ ГОВОРІННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • О.П. Божко
Ключові слова: текст, комунікативні вміння, мовленнєва діяльність, говоріння, текстоцентричний підхід

Анотація

У статті розкрито сутність тексту як одиниці мовлення та обґрунтовано
доцільність використання дидактичного матеріалу на текстовій основі з метою
формування навичок говоріння в учнів основної школи.

Посилання

1. Безугла Л. Р. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: колективна монографія /
Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, П. М. Донець, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова та ін.; Під заг.
ред. Шевченко І. С. – Х.: Константа, 2005. – 356 с.
2. Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / Н. С. Болотнова. –
М.: Флинта: Наука, 2009. – С. 224–226.
3. Брусенская Л. А. Учебный словарь лингвистических терминов / Л. А. Брусенская,
Г. Ф. Гаврилова, Н. В. Малычева. – Ростов-на-Д.: Феникс, 2005. – С. 210–211. – (Словари).
4. Горелов И. Н. Основы психолингвистики: Учебное пособие / Горелов Илья Наумович, Седов
Константин Федорович. – [3-е, перераб. и доп. изд.] – М.: Изд-во “Лабиринт”, 2001. – 304 с.
5. Григорьева В. П. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности / В.П. Григорьева,
И.А. Зимняя, В.А. Мерзлякова и др. – М.: Рус. яз., 1985. – С. 16–25.
6. Загнітко А. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис /
А. Загнітко. – Донецьк: ТОВ “ВКФ”Бао”, 2011. – С. 743–798.
7. Зеленько А. С. Сучасна лінгвістика тексту // Загальне мовознавство: навч. посібник /
А. С. Зеленько. – К.: “Знання”, 2010. – С. 302–307.
77
8. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М.: МПСИ, Воронеж:
Изд-во НПО “Модек”, 2001. – 432 с.
9. Мамчур Л. Лінгвістичні основи формування комунікативних умінь текстотворення //
Українська мова і література в школі. – 2009. – №2. – С. 2–5.
10. Пентилюк М. І. Текстоцентричний аспект формування риторичних умінь і навичок учнів //
Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей. – К.: “Ленвіт”, 2011. – С. 96–
11. Пленкин Н. Изложение с языковым разбором текста: Пос. для учителей / Н. Пленкин. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1978. – 190 с.
12. Словник-довідник з української лінгводидактики: навчальний посібник / Кол. авторів за ред.
М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 33–34.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
73-77
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ