ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  • Л.І. Голдун
Ключові слова: лексика, сучасний переклад, порівняльний аналіз, семантикостилістичний, термінополе, терміносистема

Анотація

Стаття містить необхідний мінімум базових знань з теорії та практики російськоукраїнського перекладу в лексико-семантичному, стилістичному, текстологічному
аспектах. Призначена для формування й закріплення навичок перекладацької діяльності на
рівні лексики, фразеології, частково-стилістики тексту

Посилання

1. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения, 1973.
2. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 2007.
3. Рецкер Я.И. Задачи сопоставительного анализа перевода// Теория и практика перевода. – Л.:
Изд-во ЛГУ, 1962.
4. Федоров А.В.Основы общей теории перевода (лингвистический очерк). – М.: Высшая школа,
1968. – 395 с.
5. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. – К., 1982.
6. Жарова Л.П. Складні випадки перекладу. – К.: Тов. “Знання”, 2000. – 48с.
7. Зимомря М.І. Переклад: теорія та практика. – Кіровоград, 2001. – 114 с.
8. Нямцу А.Є. Основи перекладознавства. – Чернівці, 2008 – 312 с.
9. Михайлишин В.П. Типи та особливості багатокомпонентних термінів: Тези доповідей
науково-методичної конференції (Хмельницький, 28-30 травня, 1991 р.).
10. Російсько-український словник наукової термінології.: У 3-х т. – К., 1998. – 2000. – 2001.
11. Кочерган М.П. Словарь русско-украинских омонимов (“ложные друзья переводчика”). – К.,
1997.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
80-85
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ