РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ

  • І.А. Кучеренко
Ключові слова: функціонально-стилістичний підхід, урок української мови, стилістичні вміння та навички, стилістичні вправи

Анотація

У статті проаналізовано функціонально-стилістичний підхід до навчання української
мови, визначено шляхи його реалізації на уроках української мови в основній школі.

Посилання

1. Бадер В. Теоретичні засади побудови електронного підручника з української мови як
іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. – Вип.3. –
С. 105–110.
2. Бадер В.І. Функціонально-стилістичний підхід у формуванні культури мовлення студентівфілологів // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. Анатолій
Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – С. 297 – 301.
3. Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови: Навчально-методичний посібник / О.М.Біляєв. – К.:
Генеза, 2005. – 180с.
4. Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: Збірник статей. – К.: Ленвіт,
2001. – 256с.
5. Пентилюк М. Робота із стилістики в 8–9 класах: Посібник для вчителя. – К.: Радянська школа,
1989. – 112 с.
6. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Сучасний урок української мови / М.І.Пентилюк. – Х.: Вид.
група “Основа”, 2007. – 176с.
7. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навчальний посібник / За ред.
М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 149с.
8. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 530с.
9. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебное пособие. 2-е издание, переработанное /
А.В. Хуторской. – М.: Высшая школа, 2007. – 639с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
105-110
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ