ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРСНИХ УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • С.О. Моїсеєв
Ключові слова: інформаційні, інформаційно-комунікаційні та мультимедійні технології, освітній потенціал мультимедійних технологій, конкурсні уроки фізичної культури, підвищення ефективності використання мультимедійних технологій на конкурсних уроках фізичної культури

Анотація

У статті дається загальна характеристика інформаційно-комунікаційних та
мультимедійних технологій в освіті, уточнюється їх місце серед інформаційних технологій.
Розкривається потенціал мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі
загальноосвітніх навчальних закладів. Висвітлюються переваги та недоліки використання
мультимедійного забезпечення на конкурсних уроках фізичної культури.

Посилання

1. Бахматюк Я. ІКТ і мультимедійне забезпечення навчального процесу на уроках історії /
Ярослав Бахматюк // Історія України. – 2011. – № 37 (725). – С. 3-8.
2. Генсерук Г.Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування
інформаційних технологій у професійній діяльності: дис. ... канд. пед. наук / Генсерук Галина
Романівна: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира
Гнатюка. – Т., 2005. – 204 с.
3. Дробинин Г.В. Управление сферой “физическая культура и спорт” и применением
информационных технологий (На примере Томской области): дис. ... канд. пед. наук /
Дробинин Геннадий Владимирович: 13.00.04: Томск, 2003. – 183 с.
4. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група ВНV, 2004. – 416 с.
5. Использование мультимедиа-технологий в общем среднем образовании: Учебное пособие /
Разработка Института дистантного образования Российского университета дружбы народов,
2006: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ido.rudn.ru/nfpk/mult/mult1.html
6. Кузнецов О. Застосування комп’ютерних технологій у фізичному вихованні дівчат старшого
шкільного віку / Олександр Кузнєцов // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з
галузі фізична культура та спорту. – Вип. 8: [у 4-х т.]. – Львів: НВФ “Українські технології”,
2004. – С. 184-188.
7. Ротерс Т.Т. Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та
естетичного виховання: автореферат дис. ... доктора пед. наук: 13.00.01. – Загальна педагогіка
та педагогіка / Ротерс Т.Т. – Х., 2002. – 51 с.
8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: [у 2 т.]. – Т. 2. – М.: НИИ
школьных технологій, 2006. – 816 с.
9. Сергієнко К.Н. Використання мультимедійних технологій у процесі фізичного виховання
молодших школярів / Костянтин Сергієнко, Ганна Сторожик // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків. – 2009. – № 11. – С. 101-
104.
10. Скалій О.В. Педагогічні аспекти використання мультимедійної програми “Акватренер” у
процесі навчання плаванню школярів молодшого шкільного віку // Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – Т. 1. – С. 109-112.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
114-120
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ