ПЕРЕКЛАД – МЕТОД ВИБОРУ ГРАМАТИЧНОЇ ФОРМИ ДО СИТУАЦІЇ

  • Н.Л. Тоцька
Ключові слова: відтворення, структура тексту, граматичні зв’язки, конкретність, стислість

Анотація

Завданням перекладу є відтворення особливостей структури тексту, його функцій
шляхом використання аналогічних засобів вираження думок. Основна мета – не порушити
граматичних зв’язків, чіткості, конкретності, стислості.

Посилання

1. Бархударов Л. Язык и перевод. – М.: Изд-во Международные отношения, 1975. – 237 с.
2. Бодуэн де Куртенэ И.А. О смешанном характере всех языков // Избранные труды по общему
языкознанию. – М. – 1963. Т. 1. – 363 с.
3. Виноградов В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания //
Вопросы языкознания. – 1964. №3. – С. 3-9.
4. Русанівський В. Мова в нашому житті. – К.: Наукова думка, 1989. – 112 с.
5. Тоцька Н.Л. Науково-методичні розробки: “Переклад – метод опрацювання технічної
літератури” з дисципліни “Ділова українська мова”. – Херсон: ХДТУ, 2004. – 28 с.
6. Федоров А. Основы общей теории перевода. – М.: Высш. шк., 1968. – 395 с.
Опубліковано
2011-10-31
Сторінки
146-149
Розділ
РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ